ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจและวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินในการทำน้ำประปาเพื่อวางแผนการจัดการบำบัดและปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาในเขต ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจและวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินในการทำน้ำประปาเพื่อวางแผนการจัดการบำบัดและปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาในเขต ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก
นักวิจัย : วิจิตร อุดอ้าย
คำค้น : น้ำประปา, , คุณภาพน้ำใต้ดิน , คุณภาพน้ำ , การบำบัด, , Underground Water , การจัดการบำบัดและปรับปรุง , คุณภาพน้ำใต้ดิน,
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อการบริโภคในเขตพื้นที่ตำบลโป่งแดงอำเภอเมืองจังหวัดตากโดยทำการวิเคราะห์หาปริมาณของตะกั่ว, เหล็ก, แคดเมียมและแคลเซียมด้วยวิธีอะตอมมิกแอบซอร์พชั้นสเปกโทรสโคปี (Atomic Absorption Spectroscopy) และวิเคราะห์ฟลูออรีนด้วยวิธีไอออนโครมาโทรกราฟี (lon Chromatography) แล้วนำไปประเมินคุณภาพโดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปานครหลวง (ตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลกปีพ. ศ. 2549) ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินพ. ศ. 2537 สำหรับในแหล่งน้ำผิวดินและค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคพ. ศ. 2542 สำหรับแหล่งน้ำบาดาลซึ่งผลจากการวิจัยนี้จะได้นำไปเป็นข้อมูลในการจัดการบำบัดและผลิตน้ำประปาสำหรับชุมชนตำบลโป่งแดงต่อไป

บรรณานุกรม :
วิจิตร อุดอ้าย . (2552). การสำรวจและวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินในการทำน้ำประปาเพื่อวางแผนการจัดการบำบัดและปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาในเขต ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิจิตร อุดอ้าย . 2552. "การสำรวจและวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินในการทำน้ำประปาเพื่อวางแผนการจัดการบำบัดและปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาในเขต ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิจิตร อุดอ้าย . "การสำรวจและวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินในการทำน้ำประปาเพื่อวางแผนการจัดการบำบัดและปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาในเขต ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
วิจิตร อุดอ้าย . การสำรวจและวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินในการทำน้ำประปาเพื่อวางแผนการจัดการบำบัดและปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาในเขต ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.