ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงสร้างทางจุลภาคและประสิทธิภาพการเรืองแสงแบบฟอสฟอเรสเซนต์ของสารประกอบเซอร์โคเนียมที่เจือด้วยธาตุแรเอิร์ทที่เตรียมจากสารคีเลตติ้งชนิดต่างๆ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงสร้างทางจุลภาคและประสิทธิภาพการเรืองแสงแบบฟอสฟอเรสเซนต์ของสารประกอบเซอร์โคเนียมที่เจือด้วยธาตุแรเอิร์ทที่เตรียมจากสารคีเลตติ้งชนิดต่างๆ
นักวิจัย : นิภาภัทร เจริญไทย
คำค้น : โครงสร้างทางจุลภาคและประสิทธิภาพการเรืองแสงแบบฟอสฟอเรสเซนต์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :1. เพื่อศึกษาหาสารคีเลตติ้งที่เหมาะสมในการสังเคราะห์สารประกอบอนินทรีย์ที่เรืองแสงแบบฟอสฟอเรสเซนต์ (inorganic phosphor materials) ที่กำลังได้รับความสนใจในปัจจุบันคือ สารในกลุ่ม ZrO2 ที่มีการเติมธาตุเจือปน ธาตุ Eu และ Y โดยวิธีการทางเคมี เพื่อให้ได้สารประกอบที่มีขนาดอนุภาคที่เหมาะสมและประสิทธิภาพในการเรืองแสงที่ดีและนานขึ้น 
2. เพื่อทำการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเปล่งแสง รูปร่างและขนาดอนุภาคของสารประกอบอนินทรีย์ที่เรืองแสงแบบฟอสฟอเรสเซนต์ในกลุ่ม ZrO2 ที่มีการเติมธาตุเจือปนคือ ธาตุ rare earth และ ธาตุ transition เข้าไป ที่เตรียมได้จากการใช้สารคีเลตติ้งแบบต่างๆ 
3. เพื่อศึกษาหาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างสารคีเลตติ้งแบบต่างๆที่ใช้กับอัตราส่วนของโลหะที่ใช้เป็นสารตั้งต้น ในการเตรียมสารประกอบสารประกอบอนินทรีย์ที่เรืองแสงแบบฟอสฟอเรสเซนต์ในกลุ่ม ZrO2 ที่มีการเติมธาตุเจือปนคือ ธาตุ rare earth และ ธาตุ transition เข้าไป 


บรรณานุกรม :
นิภาภัทร เจริญไทย . (2555). โครงสร้างทางจุลภาคและประสิทธิภาพการเรืองแสงแบบฟอสฟอเรสเซนต์ของสารประกอบเซอร์โคเนียมที่เจือด้วยธาตุแรเอิร์ทที่เตรียมจากสารคีเลตติ้งชนิดต่างๆ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นิภาภัทร เจริญไทย . 2555. "โครงสร้างทางจุลภาคและประสิทธิภาพการเรืองแสงแบบฟอสฟอเรสเซนต์ของสารประกอบเซอร์โคเนียมที่เจือด้วยธาตุแรเอิร์ทที่เตรียมจากสารคีเลตติ้งชนิดต่างๆ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นิภาภัทร เจริญไทย . "โครงสร้างทางจุลภาคและประสิทธิภาพการเรืองแสงแบบฟอสฟอเรสเซนต์ของสารประกอบเซอร์โคเนียมที่เจือด้วยธาตุแรเอิร์ทที่เตรียมจากสารคีเลตติ้งชนิดต่างๆ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
นิภาภัทร เจริญไทย . โครงสร้างทางจุลภาคและประสิทธิภาพการเรืองแสงแบบฟอสฟอเรสเซนต์ของสารประกอบเซอร์โคเนียมที่เจือด้วยธาตุแรเอิร์ทที่เตรียมจากสารคีเลตติ้งชนิดต่างๆ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.