ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค่าความร้อนและองค์ประกอบของเชื้อเพลิงเปลือกทุเรียน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ค่าความร้อนและองค์ประกอบของเชื้อเพลิงเปลือกทุเรียน
นักวิจัย : ปฐมศก วิไลพล
คำค้น : เปลือกทุเรียน , durian , เชื้อเพลิง , heating value
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัสดุทางการเกษตรนับเป็นแหล่งพลังงานที่น่าจับตามองยิ่ง โดยเฉพาะประเทศที่กําลังพัฒนา สําหรับประเทศไทยนั้นพบว่ามีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหลายชนิด หนึ่งในจํานวนดังกลาาวได้แก่ทุเรียน ซึ่งจะมีเปลือกทุเรียนเหลืออยู่ในปริมาณมาก ณ ร้านค้าหรือโรงงานแปรรูป ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของเปลือกทุเรียน รวมถึงค่าความร้อนของเปลือกทุเรียน ตลอดจนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสมการความสัมพันธ์ของค่าความร้อนของเปลือกทุเรียนร่วมกับชีวมวลในประเทศไทยบางชนิด โดยทําการศึกษาวิเคราะห์ องค์ประกอบโดยประมาณ และค่าความร้อนของชีวมวล และหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความร้อนและองค์ประกอบโดยประมาณของชีวมวล ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของความสัมพันธ์ดังกล่าว นอกจากนี้เพื่อเป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเปลือกทุเรียนภายใต้ความร้อน ได้มีการวิเคราะห์เทอร์โมกราวิเมตริกของเปลือกทุเรียน ซึ่งพบว่ามีอัตราการลดลงของน้ําหนักเปลือกทุเรียนในอัตราสูง ณ สองตําแหน่งอุณหภูมิ ได้แก่ อุณหภูมิ 201 และ 332 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์โดยประมาณเปลือกทุเรียนประกอบด้วยสารระเหยประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ และมีปริมาณเถ่าเล็กน้อย ในการสร้างและตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างค่าความร้อนและองค์ประกอบโดยประมาณของเปลือกทุเรียนพบว่าสมการดังกล่าวมีคุณภาพในระดับดี โดยไม่โอเวอร์ฟิตรวมถึงมีศักยภาพในการทํานายข้อมูลในระดับที่ยอมรับได้และมีค่า R2prediction เท่ากับ 86.3 เปอร์เซ็นต์

บรรณานุกรม :
ปฐมศก วิไลพล . (2553). ค่าความร้อนและองค์ประกอบของเชื้อเพลิงเปลือกทุเรียน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปฐมศก วิไลพล . 2553. "ค่าความร้อนและองค์ประกอบของเชื้อเพลิงเปลือกทุเรียน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปฐมศก วิไลพล . "ค่าความร้อนและองค์ประกอบของเชื้อเพลิงเปลือกทุเรียน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
ปฐมศก วิไลพล . ค่าความร้อนและองค์ประกอบของเชื้อเพลิงเปลือกทุเรียน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.