ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมและการศึกษาสมบัติของสารเซรามิกแลนทานัมคอปเปอร์ไททาเนียมออกไซด์โดยวิธีปฏิกิริยาของแข็ง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมและการศึกษาสมบัติของสารเซรามิกแลนทานัมคอปเปอร์ไททาเนียมออกไซด์โดยวิธีปฏิกิริยาของแข็ง
นักวิจัย : ชมพูนุช วรางคณากูล , วิไล ชมชัย
คำค้น : Lanthanum Copper , , Solid Reaction. , Titanium Oxide , , การเตรียมและการศึกษาสมบัติของสารเซรามิก , เซรามิกแลนทานัมคอปเปอร์ไททาเนียมออกไซด์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การเตรียมและการศึกษาสมบัติของสารเซรามิกแลนทานัมคอปเปอร์ไททาเนียมออกไซด์โดยวิธีปฏิกิริยาของแข็ง

1.เพื่อศึกษาวิธีการเตรียมผงผลึกแลนทานัมคอปเปอร์ไททาเนียมออกไซด์ด้วยวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็ง 
2.เพื่อหาเงื่อนไขที่เหมาะสมในการเตรียมผงผลึกแลนทานัมคอปเปอร์ไททาเนียมออกไซด์ 
3.เพื่อศึกษาโครงสร้างเฟสและโครงสร้างจุลภาคของผงผลึกแลนทานัมคอปเปอร์ไททาเนียมออกไซด์ 
4.เพื่อหาเงื่อนไขที่เหมาะสมในการเผาซินเตอร์ เซรามิกแลนทานัมคอปเปอร์ไททาเนียม
ออกไซด์ ที่ได้ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสูง
5. เพื่อนำผลการวิจัยที่ได้ไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ รวมทั้งการ
เสนอผลงานแก่นักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ


บรรณานุกรม :
ชมพูนุช วรางคณากูล , วิไล ชมชัย . (2555). การเตรียมและการศึกษาสมบัติของสารเซรามิกแลนทานัมคอปเปอร์ไททาเนียมออกไซด์โดยวิธีปฏิกิริยาของแข็ง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชมพูนุช วรางคณากูล , วิไล ชมชัย . 2555. "การเตรียมและการศึกษาสมบัติของสารเซรามิกแลนทานัมคอปเปอร์ไททาเนียมออกไซด์โดยวิธีปฏิกิริยาของแข็ง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชมพูนุช วรางคณากูล , วิไล ชมชัย . "การเตรียมและการศึกษาสมบัติของสารเซรามิกแลนทานัมคอปเปอร์ไททาเนียมออกไซด์โดยวิธีปฏิกิริยาของแข็ง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
ชมพูนุช วรางคณากูล , วิไล ชมชัย . การเตรียมและการศึกษาสมบัติของสารเซรามิกแลนทานัมคอปเปอร์ไททาเนียมออกไซด์โดยวิธีปฏิกิริยาของแข็ง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.