ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมเซรามิกเลดแคลเซียมซัมมาเรียมไททาเนตแมงกานิสด้วยวิธีการเผาไหม้

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมเซรามิกเลดแคลเซียมซัมมาเรียมไททาเนตแมงกานิสด้วยวิธีการเผาไหม้
นักวิจัย : อาทิตย์ เหล่าวาณิชวัฒนา
คำค้น : เทคนิคการเผาไหม้ , การเปลี่ยนเฟส , ไททาเนตแมงกานิส , O3 Ceramics , , crystal structure , Combustion Method
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

  1. เพื่อศึกษาและเตรียมเซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริกเลดแคลเซียมซัมแมเรียมไททาเนตแมงกานิส [(Pb0.88?xCaxSm0.08)(Ti0.98Mn0.02)O3] โดยที่ x=0.11-0.17 
  2. เพื่อศึกษาโครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาค และสมบัติเชิงความร้อน สมบัติเชิงกลและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกเลดแคลเซียมซัมแมเรียมไททาเนตแมงกานิสที่เตรียมได้ 
  3. เพื่อศึกษาเงื่อนไขการเตรียมที่มีต่อสมบัติต่างๆของเซรามิกเลดแคลเซียมซัมแมเรียมไททาเนตแมงกานิสที่เตรียมได้ 
  4. เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
  5. เพื่อผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีขีดความสามารถในด้านการวิจัยสูงสุด 
  6. เพื่อนำผลการวิจัยที่ได้ไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

บรรณานุกรม :
อาทิตย์ เหล่าวาณิชวัฒนา . (2555). การเตรียมเซรามิกเลดแคลเซียมซัมมาเรียมไททาเนตแมงกานิสด้วยวิธีการเผาไหม้.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อาทิตย์ เหล่าวาณิชวัฒนา . 2555. "การเตรียมเซรามิกเลดแคลเซียมซัมมาเรียมไททาเนตแมงกานิสด้วยวิธีการเผาไหม้".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อาทิตย์ เหล่าวาณิชวัฒนา . "การเตรียมเซรามิกเลดแคลเซียมซัมมาเรียมไททาเนตแมงกานิสด้วยวิธีการเผาไหม้."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
อาทิตย์ เหล่าวาณิชวัฒนา . การเตรียมเซรามิกเลดแคลเซียมซัมมาเรียมไททาเนตแมงกานิสด้วยวิธีการเผาไหม้. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.