ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัสดุผสมซิลค์ไฟโบรอิน/เจลาตินที่มียา gentamicin sulfate สำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุทางการแพทย์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วัสดุผสมซิลค์ไฟโบรอิน/เจลาตินที่มียา gentamicin sulfate สำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุทางการแพทย์
นักวิจัย : อรวรรณ สุวรรณทอง
คำค้น : gentamicin sulfate , ซิลค์ไฟโบรอิน
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัสดุผสมซิลค์ไฟโบรอิน/เจลาตินที่มีและไม่มียาเจนตามิซินซัลเฟต ถูกเตรียมในอัตราส่วนผสมของซิลค์ไฟโบรินและเจลาตินในอัตราส่วนต่างๆ คือ 0/100, 30/70, 50/50 และ 0/100 ด้วยวิธี freeze drying ยาเจนตามิซินซัลเฟตความเข้มข้น 0.005 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ถูกใส่ไปในวัสดุผสมเพื่อเตรียมวัสดุผสมซิลค์ไฟโบรอิน/เจลาตินที่มียาเจนตามิซินซัลเฟต จากนั้นวัสดุผสมถูกนําไปศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา ขนาดของรูพรุน สมบัติเชิงกล การบวมตัวของน้ำและการสูญเสียน้ำหนัก นอกจากนี้ยังศึกษาลักษณะการปลดปล่อยยาเจนตามิซินซัลเฟต จากวัสดุผสมในสารละลายฟอสเฟต บัฟเฟอร์ ฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย และความเป็นพิษของวัสดุผสมที่ขึ้นรูปได้ จากผลการทดลองพบว่า วัสดุผสมที่ขึ้นได้มีลักษณะโครงสร้างรูพรุนเชื่อต่อกัน มีขนาดรูพรุนอยู่ระหว่าง 60 ถึง 138 ไมโครเมตร ปริมาณซิลค์ไฟโบรอินที่เพิ่มขึ้นและการเติมยาเจนตามิซินซัลเฟตในวัสดุผสมส่งผลให้ค่ามอดุลัสแรงกดมีค่าลดลง นอกจากนี้การบวมตัวของน้ำและการสูญเสียน้ำหนักมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อแช่ในสารละลายฟอสเฟต บัฟเฟอร์นานขึ้น ยาเจนตามิซินซัลเฟตที่ปลดปล่อยออกมาจากวัสดุผสมมีค่าลดลงเมื่อปริมาณซิลค์ไฟโบรอินในวัสดุผสมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้วัสดุผสมที่ขึ้นรูปได้มีความสามารถยับยั้งเชื่อแบคทีเรียที่พบในผิวหนังได้ เช่น S. aureus S. epidermidis M. luteus B. cereus และ P. aeruginosa สุดท้ายนี้พบว่าวัสดุผสมซิลค์ไฟโบรอิน/เจลาตินที่มียาเจนตามิซินซัลเฟตไม่เป็นพิษต่อเซลล์ผิวหนังของมนุษย์ ยกเว้นวัสดุผสมที่มีอัตราส่วนผสมของซิลค์ไฟโบรินและเจลาตินในอัตราส่วน 100/0บรรณานุกรม :
อรวรรณ สุวรรณทอง . (2558). วัสดุผสมซิลค์ไฟโบรอิน/เจลาตินที่มียา gentamicin sulfate สำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุทางการแพทย์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อรวรรณ สุวรรณทอง . 2558. "วัสดุผสมซิลค์ไฟโบรอิน/เจลาตินที่มียา gentamicin sulfate สำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุทางการแพทย์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อรวรรณ สุวรรณทอง . "วัสดุผสมซิลค์ไฟโบรอิน/เจลาตินที่มียา gentamicin sulfate สำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุทางการแพทย์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558. Print.
อรวรรณ สุวรรณทอง . วัสดุผสมซิลค์ไฟโบรอิน/เจลาตินที่มียา gentamicin sulfate สำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุทางการแพทย์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2558.