ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ข้าวเสริมวานาเดียมเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ข้าวเสริมวานาเดียมเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน
นักวิจัย : รัตนา สนั่นเมือง
คำค้น : วานาเดียม , Vanadium fortified rice , ข้าว , diabetes. , โรคเบาหวาน
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปริมาณวานาเดียมในดินและในส่วนต่างๆของต้นข้าว พันธุ์ กข 47 ได้แก่ ราก ลำต้น ใบ และ เมล็ด ซึ่งทำการปลูกข้าวในแปลงนา 20 แปลง ได้ทำการศึกษาการสะสมของวานาเดียมในดินและต้นข้าว ช่วงระยะ 30 60 90 100 110 และ119 วัน (เก็บเกี่ยว)และทำการวิเคราะห์วานาเดียมโดยใช้เทคนิคอิเล็กโตรเทอร์มอลอะตอมมิคแอบซอร์พชันสเปคโตรเมตรี   ผลการศึกษาพบว่าปริมาณวานาเดียมในดินมีตั้งแต่ 0.59 ถึง 0.86 mg/Kg (ก่อนฉีดพ่นสารละลายวานาเดียม) และ 0.40 ถึง 1.13 mg/Kg (หลังฉีดพ่นสารละลายวานาเดียม)  ปริมาณการสะสมวานาเดียมในส่วนต่างของข้าวพบว่ามีการสะสมมากในข้าวที่ใกล้เก็บเกี่ยวโดยมีการสะสมในส่วนของเมล็ดเพิ่มขึ้นได้แก่ข้าวอายุ 110 วัน มีปริมาณวานาเดียมตั้งแต่ 1.42 ถึง 2.40 mg/Kg  และข้าวที่อายุเก็บเกี่ยว(119 วัน) มีปริมาณวานาเดียมตั้งแต่ 1.89 ถึง 6.68  mg/Kg


บรรณานุกรม :
รัตนา สนั่นเมือง . (2555). ข้าวเสริมวานาเดียมเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
รัตนา สนั่นเมือง . 2555. "ข้าวเสริมวานาเดียมเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
รัตนา สนั่นเมือง . "ข้าวเสริมวานาเดียมเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
รัตนา สนั่นเมือง . ข้าวเสริมวานาเดียมเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.