ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนามันเทศเพื่อผลิตไบโอเอทานอล

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนามันเทศเพื่อผลิตไบโอเอทานอล
นักวิจัย : ดวงพร เปรมจิต , ศิริพงษ์ เปรมจิต , อุดมพร แพ่งนคร , สุภาพรรณ ธรรมสุวรรณ , ศิริพงษ์ เปรมจิต , สุภาพรรณ ธรรมสุวรรณ , อุดมพร แพ่งนคร
คำค้น : น้ำส้มควันไม้ , น้ำหมักชีวภาพ , ไบโอเอทานอล , ผลิตไบโอเอทานอล , มันเทศ , มันเทศเนื้อสีขาว
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้ดำเนินการศึกษาข้อมูลพันธุ์พันธุ์มันเทศเนื้อสีขาวที่มีศักยภาพในผลิตไบโอเอทานอลโดยการคัดเลือกจากศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตรพันธุ์ 5 ได้แก่พันธุ์พจ. 166-5, พจ. 129-6, Prot no65-16, จีนและไต้หวันทำการปลูกเพื่อประเมินพันธุ์ที่แปลงวิจัยของภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยนเรศวรข้อมูลที่ได้ศึกษาคือลักษณะทางสัณฐานวิทยาสมรรถนะของผลผลิตอายุการเก็บเกี่ยวและลักษณะทางคุณภาพตลอดจนการตอบสนองต่อระดับปุ๋ยสูตร 13-13-21 ผลการศึกษาเบื้องต้นบ่งชี้ว่าพันธุ์ไต้หวันให้ผลผลิตมากที่สุดถึง 2998.02 กก,ต่อไร่รองลงมาคือพันธุ์จีน Proc no 65-16, พจ 129-6 และ, พจ. 166-5 ตามลำดับและอัตราปุ๋ยสูตร 13-13-21 ที่ระดับ 140 กก ต่อไร่ตามลำดับ. กก 60 และ 100 ต่อไร่ให้ผลผลิตสูงกว่าที่ ผลของการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูโดยวิธีผสมผสานเพื่อควบคุมการลงทำลายของด้วงงวงมันเทศ (Cylas formicarius (F.) โดยการใช้น้ำส้มไม้น้ำหมักชีวภาพจากพืชสมุนไพร 4 ชนิดเช่น หางไหล หนอนตายหยาก บอระเพ็ด และสะเดา และไส้เดือนฝอย ในการทดสอบกับมันเทศ 5 สายพันธุ์ซึ่งมีศักยภาพในการผลิตไบโอเอทานอล ได้แก่ ไต้หวัน, จีน, PROC No. 65-16, พิจิตร 166-5 และพิจิตร 129-6 ทำการศึกษาในแปลงทดลองของคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกระหว่างเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคม 2554 วางแผนการทดลองแบบ Factorial in Randomized Complete Block Design (RCBD) มี 5 กรรมวิธี 3 ซ้ำคือ 1) ควบคุม (น้ำเปล่า) 2) น้ำส้มควันไม้ 3) น้ำหมักชีวภาพ-หางไหล + หนอนตายหยาก + บอระเพ็ด + สะเดา 4) ไส้เดือนฝอย 5) แบบผสมผสาน“ น้ำส้มควันไม้ + น้ำหมักชีวภาพ + ไส้เดือนฝอยโดยทุกกรรมวิธีนำมาผสมน้ำในอัตราส่วน 1: 200 ก่อนการฉีดพ่นโดยมีน้ำเปล่าเป็นวิธีควบคุม (control) วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้คือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกรรมวิธีทั้ง 5 กรรมวิธีต่อการเจริญเติบโตผลผลิตของมันเทศและการลงทำลายของด้วงงวงมันเทศบนมันเทศทั้ง 5 สายพันธุ์โดยทำการทดลองทั้งในรูปแบบคลุมแปลงและไม่คลุมแปลงเริ่มฉีดพ่นหลังจากมันเทศอายุประมาณ 15 วัน และฉีดพ่นอีกทุกๆ 7 วัน จนมันเทศอายุประมาณ 4 เดือน รวม 15 ครั้ง พบว่าการฉีดพ่นด้วยน้ำหมักชีวภาพให้ค่าเฉลี่ยของความยาวของหัวมันเทศดีที่สุด (10. 23 ซม.) รองลงมาคือแบบผสมผสาน (10. 08 ซม.) และไส้เดือนฝอย (9. 45 ซม.) ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติในระหว่าง 3 กรรมวิธีดังกล่าวแต่เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำส้มควันไม้และการฉีดพ่นด้วยน้ำเปล่า (ควบคุม) จะมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและพบว่ามันเทศที่ได้รับการฉีดพ่นด้วยแบบผสมผสานไส้เดือนฝอยและน้ำหมักชีวภาพให้ค่าเฉลี่ยของความกว้างรอบหัวมันเทศดีที่สุดเป็น 9. 87 ซม., 9. 82 ซม. และ 9. 51ซม. ตามลำดับซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติอย่างไรก็ตามการฉีดพ่นด้วยน้ำส้มควันไม้กลับให้ผลทั้งในด้านความยาวหัวและความกว้างรอบหัวมันเทศต่ำสุดส่วนน้ำหนักหัวมันเทศพบว่าการฉีดพ่นด้วยไส้เดือนฝอยให้ค่าเฉลี่ยน้ำหนักหัวมันเทศดีที่สุด (1. 3 กก.) ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติรองลงมาคือน้ำส้มควันไม้ (0. 88 กก.) น้ำหมักชีวภาพ (0. 46 กก.) และแบบผสมผสาน (0. 43 กก.) ส่วนผลต่อการลงทำลายของศัตรูมันเทศพบว่าการฉีดพ่นด้วยไส้เดือนฝอยให้ประสิทธิภาพดีที่สุดกว่าทุกกรรมวิธีต่อการป้องกันการลงทำลายบนหัวมันเทศเมื่อเปรียบเทียบในแต่ละพันธุ์พบว่ามันเทศพันธุ์ PROC No. 65-16 ให้ผลดีที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยของน้ำหนักหัวความยาวหัวและความกว้างรอบหัวมันเทศสูงสุดอีกทั้งมีการเข้าทำลายของแมลงศัตรูบนใบและหัวของมันเทศน้อยกว่าพันธุ์อื่นๆ ผลการศึกษาปริมาณแป้งปริมาณไซยาไนด์และความหนืดของแป้งมันเทศทั้ง 5 พันธุ์ พบว่าแป้งมันเทศพันธุ์ พจ 166-5 พจ, 129-6, Proc No 65-16, จีน และไต้หวัน มีปริมาณแป้งร้อยละ 78. 08 ± 2. 46, 60. 60 ± 0. 11, 73. 79 ± 0. 09, 68. 82 ± 0. 90 และ 64. 75 ± 0. 64 ตามลำดับ ปริมาณไซยาไนด์คือ 0. 57 ± 0. 06, 1. 11 ± 0. 25, 1. 88 ± 0. 08, 3. 93 ± 0. 08 และ 1. 38 ± 0. 20 มิลลิกรัม (โดยน้ำหนักแห้ง) กิโลกรัมเมื่อเปรียบเทียบแล้วแป้งมันเทศพันธุ์พจ 166-5 มีปริมาณแป้งมากที่สุดร้อยละ 78. 08 ± 2. 46 และยังมีปริมาณไซยาไนด์ต่ำที่สุด 0. 57 ± 0. 06 มิลลิกรัม (โดยน้ำหนักแห้ง) กิโลกรัม / ความหนืดของแป้งมันเทศที่ได้จากการวิเคราะห์เครื่องด้วยเครื่องวิเคราะห์ความหนืดอย่างรวดเร็ว (RVA) พบว่าแป้งมันเทศพันธุ์พจ 166-5 พจ, 129-6, Proc No 65-16, จีน และไต้หวัน มีค่าความความหนืด 186. 00 ± 5. 00, 73. 00 ± 3. 00, 146.00 ± 0. 00, 128. 00 ± 12. 00 และ 84. 00 ± 3. 00 RVU ตามลำดับเมื่อเปรียบเทียบแล้วแป้งมันเทศพันธ์พจ 166-5 มีปริมาณแป้งมากที่สุดร้อยละ 78. 08 ± 2. 46 และยังมีปริมาณไซยาไนด์ต่ำที่สุด 0. 57 ± 0. 06 มิลลิกรัม (โดยน้ำหนักแห้ง) กิโลกรัม / อีกด้วย ผลการศึกษาคุณสมบัติด้านการพองตัวของแป้งมันเทศสายพันธุ์พจ 1. 65 มีอัตราการพองตัวสูงสุดอยู่ที่ 6-129 ± 0. 09 การอมน้ำของเเป้งมันเทศสายพันธุ์ไต้หวันมีค่าการอมน้ำสูงสุดที่ 2. 47 ± 0. 01 การคัดเลือกพันธุ์เพื่อการผลิตมันเทศเพื่อการแปรรูปหรือผลิตไบโอเอทานอลจึงทำการเลือกพันธุ์แป้งมันเทศพันธุ์พจ 166-5 มีปริมาณแป้งมากที่สุดร้อยละ 78. 08 ± 2. 46 และยังมีปริมาณไซยาไนด์ต่ำที่สุด 0. 57 ± 0. 06 มิลลิกรัม (โดยน้ำหนักแห้ง) กิโลกรัม) ซึ่งมีปริมาณโปรตีนและไขมันอยู่ในเกณฑ์ต่ำที่ 1. 35. ± 0. 11 และ 0. 43 ± 0. 08 ตามลำดับความหนืดของแป้งมันเทศอยู่ที่ 186. 00 ± 5. 00 ค่าแอคติวิตี้ ของน้ำ 0. 254 ± 0. 04 สามารถละลายได้ดีที่สุดในน้ำที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส

บรรณานุกรม :
ดวงพร เปรมจิต , ศิริพงษ์ เปรมจิต , อุดมพร แพ่งนคร , สุภาพรรณ ธรรมสุวรรณ , ศิริพงษ์ เปรมจิต , สุภาพรรณ ธรรมสุวรรณ , อุดมพร แพ่งนคร . (2555). การวิจัยและพัฒนามันเทศเพื่อผลิตไบโอเอทานอล.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ดวงพร เปรมจิต , ศิริพงษ์ เปรมจิต , อุดมพร แพ่งนคร , สุภาพรรณ ธรรมสุวรรณ , ศิริพงษ์ เปรมจิต , สุภาพรรณ ธรรมสุวรรณ , อุดมพร แพ่งนคร . 2555. "การวิจัยและพัฒนามันเทศเพื่อผลิตไบโอเอทานอล".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ดวงพร เปรมจิต , ศิริพงษ์ เปรมจิต , อุดมพร แพ่งนคร , สุภาพรรณ ธรรมสุวรรณ , ศิริพงษ์ เปรมจิต , สุภาพรรณ ธรรมสุวรรณ , อุดมพร แพ่งนคร . "การวิจัยและพัฒนามันเทศเพื่อผลิตไบโอเอทานอล."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
ดวงพร เปรมจิต , ศิริพงษ์ เปรมจิต , อุดมพร แพ่งนคร , สุภาพรรณ ธรรมสุวรรณ , ศิริพงษ์ เปรมจิต , สุภาพรรณ ธรรมสุวรรณ , อุดมพร แพ่งนคร . การวิจัยและพัฒนามันเทศเพื่อผลิตไบโอเอทานอล. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.