ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์วงจรหาค่าแอมพลิจูดของสัญญาณไซนูซอยด์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์วงจรหาค่าแอมพลิจูดของสัญญาณไซนูซอยด์
นักวิจัย : ธวัชชัย คำศรี , ธวัชชัย คำศรี , อนุชา แก้วพูลสุข
คำค้น : ค่าแอมพลิจูด, , สัญญาณไซนูซอยด์ , Amplitude Detector , Sinusoidal Signals,
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จุดประสงค์หลักของโครงการวิจัยนี้เป็นการพัฒนาออกแบบวงจรตรวจวัดค่าแอมพลิจูดสำหรับสัญญาณรูปไซน์แบบแปรค่าความถี่ของสัญญาณอินพุตได้
2 ลักษณะคือแบบที่ให้เอาต์พุตเป็นสัญญาณดิจิทัลและแบบที่ให้เอาต์พุตเป็นสัญญาณแอนะลอก
นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มพูนประสบการวิจัยให้กับผู้ช่วยนักวิจัยในโครงการซึ่งเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลการดำเนินงานคณะผู้วิจัยได้ร่วมกันพัฒนาออกแบบวงจรตรวจวัดค่าแอมพลิจูดสำหรับสัญญาณรูปไซน์ขึ้นทั้งหมด
3 วงจร โดยแต่ละวงจรจะให้สัญญาณเอาต์พุตที่แปรผันตรงกับค่าแอมพลิจูดของสัญญาณอินพุตซึ่งเป็นสัญญาณแบบแอนะลอก
นอกจากนี้ยังได้พัฒนาออกแบบวงจรที่เกี่ยวข้องกับงานหลักอีก 2 วงจร คือวงจรเชื่อมต่อสำหรับการตรวจวัดค่าแอมพลิจูดของสัญญาณรูปไซน์
และวงจรดีมอดูเลเตอร์สำหรับตัวแปลงสัญญาณรีโซลเวอร์ จากผลการทดสอบคุณสมบัติการทำงานเป็นการยืนยันว่าแต่ละวงจรที่ได้พัฒนาออกแบบขึ้นสามารถทำงานได้อย่างสอดคล้องกับหลักการที่นำเสนอ

บรรณานุกรม :
ธวัชชัย คำศรี , ธวัชชัย คำศรี , อนุชา แก้วพูลสุข . (2554). การสังเคราะห์วงจรหาค่าแอมพลิจูดของสัญญาณไซนูซอยด์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธวัชชัย คำศรี , ธวัชชัย คำศรี , อนุชา แก้วพูลสุข . 2554. "การสังเคราะห์วงจรหาค่าแอมพลิจูดของสัญญาณไซนูซอยด์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธวัชชัย คำศรี , ธวัชชัย คำศรี , อนุชา แก้วพูลสุข . "การสังเคราะห์วงจรหาค่าแอมพลิจูดของสัญญาณไซนูซอยด์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
ธวัชชัย คำศรี , ธวัชชัย คำศรี , อนุชา แก้วพูลสุข . การสังเคราะห์วงจรหาค่าแอมพลิจูดของสัญญาณไซนูซอยด์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.