ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบวงจรดีมอดูเลเตอร์สำหรับตัวแปลงสัญญาณรีโซลเวอร์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบวงจรดีมอดูเลเตอร์สำหรับตัวแปลงสัญญาณรีโซลเวอร์
นักวิจัย : อนุชา แก้วพูลสุข
คำค้น : รีโซลเวอร์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

     บทความนี้นําเสนอวงจรถอดการกล้ําสัญญาณรีโซลเวอร์โดยใช้วงจรกรองความถี่สูงผ่านต่อร่วมกับวงจรตรรกะสําหรับพัฒนาเป็นวงจร สร้างสัญญาณควบคุมให้กับวงจรย่อยต่างๆ ในระบบ ส่วนประกอบทั้งหมดของวงจรประกอบด้วยวงจรสร้างสัญญาณควบคุมต่อร่วมกับวงจร เรียงกระแสแบบเต็มคลื่น 2 วงจร วงจรตรวจจับค่ายอดสัญญาณ2 วงจร วงจรสุ่มและคงค่าสัญญาณ 2 วงจร และวงจรขยาย 1 เท่า 2 วงจร การทํางานของวงจรถอดการกล้ําสัญญาณรีโซลเวอร์ที่นําเสนอจะให้สัญญาณเอาต์พุตที่อยู่ในรูปของความต่างศักย์ 2 สัญญาณ ซึ่งแปรผันตรง กับค่าขอบของสัญญาณไซน์และโคไซน์จากขดลวดสเตเตอร์ทั้งสองของรีโซลเวอร์ ตามลําดับ จุดเด่นของวงจรที่ได้พัฒนาขึ้น คือ การไม่ใช้วงจร กรองความถี่ต่ําผ่านต่อร่วมซึ่งจะส่งผลให้ไม่เกิดการเลื่อนเฟสของสัญญาณเอาต์พุต นอกจากนี้ในกรณีที่ค่ามุมแกนหมุนของรีโซลเวอร์มีค่าคงที่สัญญาณเอาต์พุตที่ไดจะมีลักษณะราบเรียบ ในส่วนของวงจรสร้างสัญญาณควบคุมได้ออกแบบให้สามารถใช้งานได้กับสัญญาณกระตุ้นของ รีโซลเวอร์ที่มีความถี่ตั้งแต่ 1 kHz จนถึงความถี่มากกว่า 15 kHz ซึ่งครอบคลุมย่านความถี่ของสัญญาณกระตุ้นที่ใช้กับรีโซลเวอร์โดยทั่วไปและ ได้นําวงจรถอดการกล้ําที่นําเสนอนี้ไปทดสอบใช้งานกับรีโซลเวอร์รุ่น
 Sanyo Denki, 101-4100 ซึ่งเป็นรุ่นที่ใช้สัญญาณรูปไซน์ความถี่ 3 kHz
เป็นสัญญาณกระตุ้นให้กับขดลวดโรเตอร์ของรีโซลเวอร์ ผลจากการทดสอบการทํางานพบว่าวงจรสามารถทํางานได้จริงสอดคล้องกับหลักการ ที่ได้นําเสนอ โดยมีค่าผิดพลาดสูงสุดประมาณเท่ากับ30 mV. ตลอดช่วงมุม 0 ํ ถึง 360 ํ

บรรณานุกรม :
อนุชา แก้วพูลสุข . (2555). การออกแบบวงจรดีมอดูเลเตอร์สำหรับตัวแปลงสัญญาณรีโซลเวอร์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อนุชา แก้วพูลสุข . 2555. "การออกแบบวงจรดีมอดูเลเตอร์สำหรับตัวแปลงสัญญาณรีโซลเวอร์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อนุชา แก้วพูลสุข . "การออกแบบวงจรดีมอดูเลเตอร์สำหรับตัวแปลงสัญญาณรีโซลเวอร์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
อนุชา แก้วพูลสุข . การออกแบบวงจรดีมอดูเลเตอร์สำหรับตัวแปลงสัญญาณรีโซลเวอร์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.