ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์สำหรับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์สำหรับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน
นักวิจัย : คมสัน สุริยะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษานี้ได้ศึกษาห่วงโซ่อุปทานและระบบโลจิสติกส์ในเป็นสองส่วน
ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมบริการ
โดยในอุตสาหกรรมการผลิตทำการศึกษาจำนวน 2 อุตสาหกรรม คือ
การผลิตสินค้าที่ทำจากไม้เป็นหลัก ในจังหวัดเชียงใหม่
และผ้าม่อฮ่อมและผ้าพื้นเมือง ในจังหวัดแพร่ ซึ่งมีประเด็นการศึกษาจำนวน 4 ประเด็น
ดังนี้

ประเด็นที่ 1:
ความพึงพอใจและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าทางรถไฟและทางถนน

ประเด็นที่ 2:
การวิเคราะห์แยกองค์ประกอบของการตั้งค่าบริการขนส่งสินค้าทางบก

ประเด็นที่ 3: พฤติกรรมเชิงกลยุทธ์ของผู้ประกอบการกับผลกระทบจากความขาดแคลนไม้และภาวะน้ำมันแพง

ประเด็นที่ 4:
ห่วงโซ่อุปทานและระบบโลจิสติกส์ของการผลิตผ้าม่อฮ่อมและ ผ้าพื้นเมืองจังหวัดแพร่

 

ในการศึกษาอุตสาหกรรมบริการได้ศึกษาระบบโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวชุมชน
และการผลิตข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวผ่านโบรชัวร์ ซึ่งมีประเด็นการศึกษาจำนวน 2
ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 1:
การวิเคราะห์ระบบการจัดการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในชุมชนที่ให้บริการท่องเที่ยว

ประเด็นที่ 2:
การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารด้านบริการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต่างชาติได้รับจากโบรชัวร์

บรรณานุกรม :
คมสัน สุริยะ . (2549). การวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์สำหรับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
คมสัน สุริยะ . 2549. "การวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์สำหรับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
คมสัน สุริยะ . "การวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์สำหรับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
คมสัน สุริยะ . การวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์สำหรับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.