ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากหลายของกล้วยไม้ดินและชีววิทยาบางประการของกล้วยไม่ดินบานดึกที่สำรวจพบในมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เพื่อการอนุรักษ์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากหลายของกล้วยไม้ดินและชีววิทยาบางประการของกล้วยไม่ดินบานดึกที่สำรวจพบในมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เพื่อการอนุรักษ์
นักวิจัย : อนุพันธ์ กงบังเกิด
คำค้น : A variety of soil orchids , soil orchids , กล้วยไม้ดิน , กล้วยไม่ดินบานดึก
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การสำรวจความหลากหลายของกล้วยไม้ดิน และศึกษาชีววิทยาการสืบพันธุ์ของกล้วยไม้ดิน บานดึก ในพื้นที่ป่าธรรมชาติบริเวณมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา ดำเนินการสำรวจความหลากหลาย ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2554 พบกล้วยไม้ดินทั้งสิ้น 10 สกุล 25ชนิด

ใน 2 วงศ์ย่อย คือ วงศ์ย่อย Orchidoideae และวงศ์ย่อย Epidendroideae ในการสำรวจนี้พบ กล้วยไม้หายากคือPecteilis susannae (L.) Raf. ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงธันวาคม พ.ศ. 2553 ทำการศึกษาระยะการเจริญในรอบปีและชีววิทยาการสืบพันธุ์ของกล้วยไม้ดินบานดึก พบว่าบานดึกมี

ใบในช่วงเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม ออกดอกในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม และพักตัวตั้งแต่เดือน ธันวาคมถึงพฤษภาคม รูปแบบการผสมพันธุ์ของบานดึกพบว่าเป็นกล้วยไม้ที่ต้องการพาหะเป็นตัวช่วยในการผสมเกสรและไม่สามารถผสมตัวเองได้ในธรรมชาติ(Allogamous orchid) การสร้างดอก

การกระจายของเกสรเพศผู้และการติดฝักมีปริมาณต่ำ (0.76 %, 21.81% และ 13.6% ตามลำดับ)จำนวนดอกย่อยในช่อที่เพิ่มขึ้นของบานดึกมีผลต่อการกระจายของเกสรเพศผู้แต่ไม่มีผลต่อการติดฝักในแต่ละประชากรย่อยมีอัตราการติดฝักที่แตกต่างกันซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากปริมาณของแมลงผสมเกสร

ผลจากการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าธรรมชาตินี้ได้เป็นอย่างดีและทำให้เข้าใจรูปแบบการดำรงชีวิตของบานดึกเพิ่มขึ้นและเป็นข้อมูลสำคัญที่จะนำไปใช้ในการอนุรักษ์ต่อไป


บรรณานุกรม :
อนุพันธ์ กงบังเกิด . (2554). ความหลากหลายของกล้วยไม้ดินและชีววิทยาบางประการของกล้วยไม่ดินบานดึกที่สำรวจพบในมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เพื่อการอนุรักษ์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อนุพันธ์ กงบังเกิด . 2554. "ความหลากหลายของกล้วยไม้ดินและชีววิทยาบางประการของกล้วยไม่ดินบานดึกที่สำรวจพบในมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เพื่อการอนุรักษ์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อนุพันธ์ กงบังเกิด . "ความหลากหลายของกล้วยไม้ดินและชีววิทยาบางประการของกล้วยไม่ดินบานดึกที่สำรวจพบในมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เพื่อการอนุรักษ์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
อนุพันธ์ กงบังเกิด . ความหลากหลายของกล้วยไม้ดินและชีววิทยาบางประการของกล้วยไม่ดินบานดึกที่สำรวจพบในมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เพื่อการอนุรักษ์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.