ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการจัดหางานด้วยหลักการ Ontology

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการจัดหางานด้วยหลักการ Ontology
นักวิจัย : กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต , จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต , Michael Karl-Heinz Bruckner
คำค้น : Development of Decision Support Systems
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการจัดหางานด้วยหลักการ Ontology

  ปัจจุบันกรมการจัดหางานได้พัฒนาระบบรูปแบบมาตรการและวิธีการด้านการบริการจัดหางานให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านแรงงานขอกระทรวงซึ่งระบบจัดหางานในประเทศของกรมการจัดหางานมีระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนผู้สมัครงานและตำแหน่งงานว่างแต่ระบบไม่สามารถจัดหาตำแหน่งงานผู้สมัครงานและจัดหาแรงงานให้กับนายจ้างตามความต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรซึ่งในขั้นตอนการจับคู่ผู้สมัครงานกับตำแหน่งงานหรือจับคู่ตำแหน่งงานกับแรงงานที่ต้องการนั้นจะใช้เวลานานในแต่ละขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนายจ้างและลูกจ้างทำให้การบรรจุงานเกิดความล่าช้าและไม่ได้ประสิทธิภาพตามที่ต้องการส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานทั้งที่ตามสถิติมีบัณฑิตจบใหม่ที่ยังว่างงานจำนวนมากอีกสาเหตุทีบัณฑิตจบใหม่ไม่มาใช้บริการของกรมการจัดหางานเพราะคิดว่าระบบไม่มีความน่าเชื่อถือเพียงพอว่าจะหางานได้ตามที่คาดหวังไว้จึงเลือกใช้บริการจากบริษัทเอกชนที่มีการโฆษณาความน่าเชื่อถือหรือช่องทางอินเตอร์เน็ตในการค้นหางานในปัจจุบันอีกทั้งปัญหาจากฐานข้อมูลของระบบจัดหางานในประเทศที่มีขนาดใหญ่และมีความซ้ำซ้อนของข้อมูลอันเนื่องจากการบันทึกของเจ้าหน้าที่หลายคนจึงเป็นสาเหตุให้การบันทึกตำแหน่งงานลงในหมวดหมู่เกิดผิดพลาดและระบบไม่มีการตรวจสอบและปัญหาการจัดเก็บเป็นหมวดอาชีพดังนั้นงานตำแหน่งเดียวกันอาจอยู่คนละหมวดหมู่ได้เป็นผลทำให้การจับคู่ตำแหน่งงานและผู้สมัครงานไม่ได้ผลการจับคู่อย่างถูกต้อง  ซึ่งอาจจะทำให้การเลือกงานไม่ตรงกับคุณสมบัติและความสามารถของตนเอง  

บรรณานุกรม :
กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต , จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต , Michael Karl-Heinz Bruckner . (2554). การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการจัดหางานด้วยหลักการ Ontology.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต , จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต , Michael Karl-Heinz Bruckner . 2554. "การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการจัดหางานด้วยหลักการ Ontology".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต , จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต , Michael Karl-Heinz Bruckner . "การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการจัดหางานด้วยหลักการ Ontology."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต , จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต , Michael Karl-Heinz Bruckner . การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการจัดหางานด้วยหลักการ Ontology. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.