ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาสารสกัดหยาบขมิ้นชันในรูปอนุภาคไขมันแข็งขนาดไมครอน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสารสกัดหยาบขมิ้นชันในรูปอนุภาคไขมันแข็งขนาดไมครอน
นักวิจัย : จารุภา วิโยชน์ , กรกนก อิงคนินันท์ , จารุภา วิโยชน์ , กรกนก อิงคนินันท์ , วรี ติยะบุญชัย
คำค้น : ขมิ้นชัน , สารสกัดหยาบ , สารสกัดหยาบขมิ้นชัน , อนุภาคไขมัน
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ผลิตภัณฑ์รัฒช (ceP๐๐ ของสาวรสกัดหยาบรมั่นรันไพรูปแบบไรมันแร็งรพาคมครน
สามารถพัฒนาไสำร็ด้วยเทคนิด hot mel high speed homogenezaion แบบรั้นตอนเดียว พบว่า
ตำรับที่ตรียมมีลักษณะปีนรีมขันสีลือน้ำตาล มีกรไหลบ omnwnan รนิด sh-obop
และสามารถตรียมในรูปบบผงแห้งตัวยเหคนิด freeze dy โคยไช้ mลกอ เป็น )oprciocant ไห้.ง
แห้งที่มีสีหลืองอ่อน กระจยตัวยในน้ำกลั่น ไตาะกันเป็นกัอ จาการสองคู่ด้วยกตั้องลหรรคน่
กำลังขยาย ห และกลัองจุลทคอิเคตรยนนิศสองกวด พบว่ยนาดไรมันแข็งที่เครียมไห้งใน
รูปแบบครีม และผงแห้งมีลัษณะป็นทรงคม มีการกระจายนาคอนุภาคในช่วงกวง ตั้งแต่ 100 0m-
บm มีประสิทธิภาพในการกักก็บตัวยาสูงทั้งในรูปแบบครีและผงแห้งยู่ในช่วงร้อยละ ๑0 -100 จาก
การศึกษาพบว่รูปแบบการปลดปล่อยตัวยตัวยวิธี Farz diusion cll พบว่าคำรับที่ตรียมได้ทุกตำรับมี
รูปแบบการปลดปล่อยยาอย่งวดร็วชี้แนะว่ ccmท ถูกคูตรับอยู่ที่พื้นผิวอนุภาค มากกรำที่จะ
ถูกศักกับอย่ายนอนุทค นอจคนี้พรำคำรับที่ตรียมจก Twn อ มีความคงหัวพาแคมีมีที่
โดยพบว่เมื่อก็บไว้ครบ6ดือนในสภวะปกติยังคงมีปมาณสาสำคัญเหลืออยู่มากคว่ร้อยละ 90

บรรณานุกรม :
จารุภา วิโยชน์ , กรกนก อิงคนินันท์ , จารุภา วิโยชน์ , กรกนก อิงคนินันท์ , วรี ติยะบุญชัย . (2551). การพัฒนาสารสกัดหยาบขมิ้นชันในรูปอนุภาคไขมันแข็งขนาดไมครอน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จารุภา วิโยชน์ , กรกนก อิงคนินันท์ , จารุภา วิโยชน์ , กรกนก อิงคนินันท์ , วรี ติยะบุญชัย . 2551. "การพัฒนาสารสกัดหยาบขมิ้นชันในรูปอนุภาคไขมันแข็งขนาดไมครอน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จารุภา วิโยชน์ , กรกนก อิงคนินันท์ , จารุภา วิโยชน์ , กรกนก อิงคนินันท์ , วรี ติยะบุญชัย . "การพัฒนาสารสกัดหยาบขมิ้นชันในรูปอนุภาคไขมันแข็งขนาดไมครอน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
จารุภา วิโยชน์ , กรกนก อิงคนินันท์ , จารุภา วิโยชน์ , กรกนก อิงคนินันท์ , วรี ติยะบุญชัย . การพัฒนาสารสกัดหยาบขมิ้นชันในรูปอนุภาคไขมันแข็งขนาดไมครอน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.