ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อเลือกวิธีวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการพยากรณ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อเลือกวิธีวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการพยากรณ์
นักวิจัย : เบญจมาศ ทรัพย์ไพฑูรย์
คำค้น : สถิติ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สรชัย พิศาลบุตร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : 9745767204 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47230
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สถ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532

โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านสถิติบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันทั่วไปในปัจจุบันมีมากมาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมสถิติเฉพาะเรื่อง อีกทั้งผู้วิจัยต้องมีความรู้ทางด้านสถิติและโปรแกรมเป็นอย่างดี จึงจะสามารถเลือกวิธีที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลที่ศึกษาได้ ซึ่งเป็นปัญหาแก่ผู้วิจัยอย่างมาก การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างและพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อเลือกวิธีวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการพยากรณ์บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ในแบบที่ใช้ง่าย และผู้วิจัยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ทางด้านสถิติมาก ผู้เขียนจึงออกแบบและสร้างรูปแบบของวิธีการใช้งานเป็น 2 แบบ คือ แบบกึ่งอัตโนมัติ ซึ่งโปรแกรมจะช่วยเหลือวิธีการวิเคราะห์ที่เหมาะสมให้ตามลักษณะของข้อมูลของผู้ใช้ และแบบเลือกใช้เอง ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้เลือกวิธีการทดสอบด้วยตนเอง. ผู้เขียนได้ออกแบบรายงาน ข้อมูลนำเข้า แฟ้มข้อมูล กระบวนการต่างๆ และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาปาสคาล เวอร์ชัน 4.0 โดยใช้สำหรับการสร้าง แก้ไข และพิมพ์แฟ้มข้อมูล โปรแกรมเมนูเพื่อเลือกวิธีการวิเคราะห์ โปรแกรมการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการพยากรณ์ รวมทั้งโปรแกรมออกรายงานต่างๆ และได้ทดสอบโปรแกรมนี้กับผลการทดสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้ผลเช่นเดียวกัน. โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นนี้จะช่วยเลือกใช้วิธีวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการพยากรณ์บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สามารถทำได้สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น.

บรรณานุกรม :
เบญจมาศ ทรัพย์ไพฑูรย์ . (2532). การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อเลือกวิธีวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการพยากรณ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เบญจมาศ ทรัพย์ไพฑูรย์ . 2532. "การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อเลือกวิธีวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการพยากรณ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เบญจมาศ ทรัพย์ไพฑูรย์ . "การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อเลือกวิธีวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการพยากรณ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. Print.
เบญจมาศ ทรัพย์ไพฑูรย์ . การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อเลือกวิธีวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการพยากรณ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2532.