ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะเฉพาะของอนุภาคนาโนสตรอนเซียมไททาเนตสำหรับวัสดุเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็งชนิดแอโนด เตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาการเผาไหม้ของโซล-เจล ร่วมกับสารละลายไคโตซาน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะเฉพาะของอนุภาคนาโนสตรอนเซียมไททาเนตสำหรับวัสดุเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็งชนิดแอโนด เตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาการเผาไหม้ของโซล-เจล ร่วมกับสารละลายไคโตซาน
นักวิจัย : ศราวุฒิ เถื่อนถ้ำ
คำค้น : อนุภาคนาโนสตรอนเซียมไททาเนต , สารละลายไคโตซาน , วัสดุเซลล์เชื้อเพลิง , ปฏิกิริยาการเผาไหม้ , โซล-เจล , the burning reaction , fuel cell material, , nanosatron titanate particles, , ออกไซด์ของแข็งชนิดแอโนด , anode solid oxide,
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สตรอนเทียมไททาเนต (Strontium Titanate: SrTiO3) ซึ่งเป็นสารพาราอิเล็กทริก ถูก สังเคราะห์โดยใช้วิธีการโซลเจลร่วมกับปฏิกิริยาการเผาไหม้ โดยใช้ กรดซิตริก ยูเรีย และไกลซีน เป็น สารเชื้อเพลิง เพื่อลดอุณหภูมิในการแคลไซน์โดยใช้อัตราส่วนของโซลสตรอนเทียมไททาเนตต่อสาร เชื้อเพลิง 1:1,1:2 และ 1:3 โดยมวล โดยเผาที่อุณหภูมิตั้งแต่ 500 – 800 องศาเซลเซียส จาก การศึกษาโครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ (XRD)และศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคด้วย กล้องจุลทรรศ์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) พบว่า ผงผลึกสตรอนเทียมไททาเนต ที่เตรียมได้มี โครงสร้างเป็นแบบคิวบิกซึ่งสอดคล้องกับฐานข้อมูลมาตรฐาน JCPDS 35-0734 ยังพบการเกิด โครงสร้างของสตรอนเทียมคาร์บอนเนต(SrCO3)ในทุกๆ สารตัวอย่าง คำนวณขนาดของอนุภาคได้ ประมาณ 51.57นาโนเมตรในตัวอย่างของอัตราส่วนโซลสตรอมเทียมไททาเนตต่อไกลซีน 1:3 จากการ คำนวณหาร้อยละความบริสุทธิ์มีค่าเท่ากับ 94.06 เปอร์เซ็นต์

บรรณานุกรม :
ศราวุฒิ เถื่อนถ้ำ . (2555). การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะเฉพาะของอนุภาคนาโนสตรอนเซียมไททาเนตสำหรับวัสดุเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็งชนิดแอโนด เตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาการเผาไหม้ของโซล-เจล ร่วมกับสารละลายไคโตซาน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศราวุฒิ เถื่อนถ้ำ . 2555. "การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะเฉพาะของอนุภาคนาโนสตรอนเซียมไททาเนตสำหรับวัสดุเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็งชนิดแอโนด เตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาการเผาไหม้ของโซล-เจล ร่วมกับสารละลายไคโตซาน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศราวุฒิ เถื่อนถ้ำ . "การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะเฉพาะของอนุภาคนาโนสตรอนเซียมไททาเนตสำหรับวัสดุเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็งชนิดแอโนด เตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาการเผาไหม้ของโซล-เจล ร่วมกับสารละลายไคโตซาน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
ศราวุฒิ เถื่อนถ้ำ . การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะเฉพาะของอนุภาคนาโนสตรอนเซียมไททาเนตสำหรับวัสดุเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็งชนิดแอโนด เตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาการเผาไหม้ของโซล-เจล ร่วมกับสารละลายไคโตซาน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.