ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์บริการโลหิต

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์บริการโลหิต
นักวิจัย : สมพงษ์ เงยเจริญ
คำค้น : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ , ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ , คลังเลือด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ , สุเมธ วัชระชัยสุรพล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2527
อ้างอิง : 9745633852 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47160
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527

ในปัจจุบันศูนย์บริการโลหิตต่างๆ มักประสบปัญหาในเรื่องการเก็บข้อมูลผู้บริจาคโลหิต เนื่องจากจำนวนผู้บริจาคโลหิตมีจำนวนมาก อีกทั้งเจ้าหน้าที่ด้านต่างๆ ก็มีจำนวนไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่มักประสบกับปัญหาซ้ำซ้อนของข้อมูลและการสูญหายของข้อมูล นอกจากนี้งานทางด้านการจัดและการบริหารมักจะล่าช้าอันเนื่องจากมีขั้นตอนในการประมวลผลที่อาศัยมือทำ (Manual Data Processing) เป็นส่วนมาก ดังนั้นเมื่อจำนวนผู้บริจาคโลหิตเพิ่มมากขึ้น ปัญหาเหล่านี้ก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วย ในการนำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้กับงานของศูนย์บริการโลหิต จะช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้สมบูรณ์ขึ้น และนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้สะดวก อาทิเช่น การศึกษาและค้นคว้าลักษณะการกระจายของหมู่โลหิตของผู้บริจาคโลหิต การค้นหาประวัติของผู้บริจาคโลหิต การออกรายงานสภาวการณ์ของคลังโลหิต และการออกรายงานทางสถิติต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นจุดมุ่งหมายของการวิจัยจึงอยู่ที่การแสดงวิธีการที่เหมาะสมในการนำเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถทำงานในลักษณะของการโต้ตอบฉับพลัน (Online Interactive) กล่าวคือ ผู้ใช้สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริจาคโลหิตและคลังโลหิตได้ทันทีตลอดจนการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บสถิติจากข้อมูลที่ได้เกิดขึ้นอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการทำงานประจำ แล้วสรุปออกมาในรูปของรายงานต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการและบริหารงานในศูนย์บริการโลหิต เนื่องจากระบบสารสนเทศนี้มีขนาดใหญ่และการพัฒนาระบบให้สมบูรณ์แบบทุกอย่างจะต้องใช้เวลามาก ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงจะเน้นเฉพาะส่วนที่สำคัญๆ ของระบบ โดยใช้ตัวอย่างของข้อมูลที่เป็นมาตรฐานจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นแหล่งในการศึกษาออกแบบระบบและพัฒนาโปรแกรม

บรรณานุกรม :
สมพงษ์ เงยเจริญ . (2527). ระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์บริการโลหิต.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมพงษ์ เงยเจริญ . 2527. "ระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์บริการโลหิต".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมพงษ์ เงยเจริญ . "ระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์บริการโลหิต."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. Print.
สมพงษ์ เงยเจริญ . ระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์บริการโลหิต. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2527.