ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความต้องการจำเป็นเกี่ยวกับการนิเทศการสอนของครูภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 10

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความต้องการจำเป็นเกี่ยวกับการนิเทศการสอนของครูภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 10
นักวิจัย : วัฒนาพร วัฒนชัยศิลป์
คำค้น : การฝึกสอน , ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) , ครูภาษาอังกฤษ , English language -- Study and teaching (Secondary) , Student teaching , English teachers
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุญมี เณรยอด , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : 9745666797 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47214
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาในการสอนของครูภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 10 2. เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นเกี่ยวกับการนิเทศการสอนของครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 10 วิธีดำเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ จำนวน 120 คน ขนาดกลางจำนวน 62 คน และขนาดเล็ก จำนวน 77 คน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 259 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบง่ายจากโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 10 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามและแบบทดสอบซึ่งได้ส่งไปยังกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 259 ฉบับ ได้รับกลับคืน จำนวน 245 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 94.50 ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1. สภาพและปัญหาในการสอนของครูภาษาอังกฤษ 1.1 ความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ครูมีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก ในด้านสื่อการเรียนการสอน อยู่ในรับปานกลาง ในด้านหลักสูตรด้านเนื้อหาวิชา ด้านวิธีการสอนและเทคนิคการสอน และด้านการวัดผลและประเมินผล ส่วนในขนาดกลาง ครูมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมากในด้านเนื้อหาวิชา ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดผลและประเมินผล อยู่ในระดับปานกลางในด้านหลักสูตร และด้านวิธีการสอนและเทคนิคการสอนและในขนาดเล็ก ครูมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมากในด้านหลักสูตร ด้านเนื้อหาวิชา ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดผลและประเมินผล และอยู่ในระดับปานกลาง ในด้านวิธีการสอนและเทคนิคการสอน 1.2 สภาพและปัญหาในการสอนของครูภาษาอังกฤษเกี่ยวกับนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้ง 3 ขนาด นักเรียนมีทักษะพื้นฐานด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน และมีความรู้พื้นฐานด้านไวยากรณ์และคำศัพท์เพียงพอเป็นส่วนน้อยทั้งสิ้นทำให้ครูต้องใช้เวลาอธิบายหรือฝึกให้นักเรียนบางส่วนเป็นพิเศษ หรือต้องเริ่มสอนทักษะและความรู้พื้นฐานใหม่ทั้งชั้น การเรียนการสอนจึงช้ากว่าปกติมาก ในชั้นเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่และขนาดกลาง มีจำนวนนักเรียนมาก ทำให้ครูไม่สามารถให้ความสนใจนักเรียนได้ทั่วถึง 1.3 สภาพและปัญหาในการสอนของครูภาษาอังกฤษเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนการสอน ในด้านผู้สนับสนุนการสอน ครูได้รับการสนับสนุนด้านขวัญและกำลังใจจากผู้บริหารในระดับพอสมควรในโรงเรียนขนาดใหญ่ และขนาดกลาง ระดับน้อย ในโรงเรียนขนาดเล็ก ทำให้ครูขาดขวัญและกำลังใจในการสอนครูในโรงเรียนทั้ง 3 ขนาดได้รับการสนับสนุนด้านสื่อการเรียนการสอนค่อนข้างน้อยทำให้การสอนบางเนื้อหาไม่ได้ผลเท่าที่ควร และได้รับความรู้ความเข้าใจ และช่วยเหลือด้านการจัดการเรียนการสอนเป็นบางเรื่อง ทำให้ต้องศึกษาหาความรู้เองซึ่งอาจไม่ถูกต้อง ได้รับบริการข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนจากฝ่ายทะเบียนตามต้องการเป็นบางส่วนทำให้ช่วยเหลือนักเรียนได้ไม่เต็มที่ ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวัดและประเมินผล และการบริการด้านวัสดุอุปกรณ์ในการวัดผลและประเมินผลจากฝ่ายวัดผลเป็นบางส่วน ทำให้ครู ใช้วิธีการวัดผลตามความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่ซึ่งอาจไม่ถูกต้องและใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมบางส่วน นักเรียนส่วนใหญ่ได้รับการแนะแนวด้านการเรียนจากฝ่ายแนะแนว แต่มีบางส่วนไม่ทราบวิธีการปฏิบัติตัวในการเรียนให้ได้ผล ครูได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของนักเรียนเป็นบางส่วน ทำให้จัดสภาพการเรียนการสอนตามความเข้าใจของครู ซึ่งอาจไม่ตรงกับความต้องการของนักเรียน การเรียนการสอนจึงอาจไม่ได้ผลเท่าที่ควร ครูได้รับบริการด้านโสตทัศนูปกรณ์จากฝ่ายโสตทัศนศึกษาเป็นบางส่วน ทำให้การสอนบางบทเรียนไม่ได้ผลเท่าที่ควร รวมทั้งได้รับความรู้ความเข้าใจด้านการใช้โสตทัศนูปกรณ์เป็นบางส่วน ครูจึงขาดทักษะและความรู้ในการใช้ต้องรอเจ้าหน้าที่ซึ่งมีน้อยทำให้เสียเวลาและไม่ทันการ โรงเรียนทั้ง 3 ขนาดมีการจัดหนังสือประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษไว้ในห้องสมุดเป็นบางรายวิชา ทำให้นักเรียนไม่มีหนังสือค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม จึงอาจได้รับประสบการณ์การเรียนไม่ครบสมบูรณ์ตามหลักสูตร และครูไม่มีโอกาสศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม การสอนจึงอาจได้ไม่ดีเท่าที่ควร ในด้านสื่อการเรียนการสอน จำนวนเอกสารเกี่ยวกับแนวการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 และคู่มือครูไม่เพียงพอ ทำให้การสอนอาจไม่บรรลุผลตามที่กำหนดไว้ในจุดมุ่งหมายของหลักสูตร จำนวนวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนไม่เพียงพอและเหมาะสมกับเนื้อหาเป็นบางส่วน ทำให้การสอนบางเนื้อหาขาดความสมบูรณ์ จำนวนหนังสือแบบเรียนเพียงพอในขนาดใหญ่และเล็ก แต่ในขนาดกลางไม่เพียงพอ ในด้านอาคารสถานที่ โรงเรียนทั้ง 3 ขนาดสอนในอาคารถาวรโรงเรียนขนาดใหญ่และกลางมีปัญหาเกี่ยวกับเสียงรบกวน 2. ความต้องการจำเป็นเกี่ยวกับการนิเทศการสอนของครูภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ มีความต้องการจำเป็นอยู่ในระดับปานกลางในด้านหลักสูตร ด้านเนื้อหาวิชา ด้านวิธีการสอนและเทคนิคการสอน และด้านการวัดผลและประเมินผลอยู่ในระดับน้อยในด้านสื่อการเรียนการสอน ในโรงเรียนขนาดกลางอยู่ในระดับปานกลางในด้านหลักสูตรและด้านวิธีการสอนและเทคนิคการสอน และอยู่ในระดับน้อยในด้านเนื้อหาวิชา ด้านการเรียนการสอน และด้านการวัดผลและประเมินผล ในโรงเรียนขนาดเล็กอยู่ในดับปานกลางในด้านวิธีการสอนและเทคนิคการสอน อยู่ในระดับน้อยในด้านหลักสูตร ด้านเนื้อหาวิชา ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดผลและประเมินผล

บรรณานุกรม :
วัฒนาพร วัฒนชัยศิลป์ . (2529). การศึกษาความต้องการจำเป็นเกี่ยวกับการนิเทศการสอนของครูภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 10.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัฒนาพร วัฒนชัยศิลป์ . 2529. "การศึกษาความต้องการจำเป็นเกี่ยวกับการนิเทศการสอนของครูภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 10".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัฒนาพร วัฒนชัยศิลป์ . "การศึกษาความต้องการจำเป็นเกี่ยวกับการนิเทศการสอนของครูภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 10."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. Print.
วัฒนาพร วัฒนชัยศิลป์ . การศึกษาความต้องการจำเป็นเกี่ยวกับการนิเทศการสอนของครูภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 10. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2529.