ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับการดำเนินการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับการดำเนินการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : วารี รุจิวโรดม
คำค้น : ครู -- ทัศนคติ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) , Teachers -- Attitudes , Science projects , Science -- Study and teaching (Secondary)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : 9745672254 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47203
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529

วัตถุประสงค์ของการวิจัย การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับการดำเนินการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ในด้านการดำเนินงาน ปัญหา และประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงานวิทยาศาสตร์ วิธีดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ขึ้น 1 ชุด เป็นแบบเลือกตอบ แบบมาตราส่วนประเมินค่าและแบบปลายเปิด แล้วส่งไปยังตัวอย่างประชากรซึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงงานวิยาศาสตร์ของนักเรียนที่ส่งโครงงานเข้าประกวดในงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2525-2528 จำนวน 80 คน ตัวอย่างประชากรเหล่านี้เป็นครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร จำนวน 31 โรง ได้รับแบบสอบถามคืน 76 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 95 ของจำนวนแบบสอบถามที่ส่งไป แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อค้นพบ 1. ด้านการดำเนินการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ตัวอย่างประชากรส่วนใหญ่ดำเนินการดังต่อไปนี้ 1.1 การกระตุ้นให้นักเรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ใช้วิธีแนะนำนักเรียนให้ไปชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.2 การหาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ใช้วิธีให้นักเรียนที่ทำโครงงานวิทยาศาสตร์รวมกลุ่มกันแล้วมาเรียนเชิญอาจารย์วิทยาศาสตร์เป็นที่ปรึกษาในภายหลัง 1.3 การคิดหัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนเป็นผู้คิดหัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์เอง 1.4 การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน วิทยาศาสตร์กับนักเรียนที่ทำโครงการร่วมกันทำงานเริ่มตั้งแต่การวางแผนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ การสรุปผลการทดลองหรือผลงานที่ได้จากโครงงานวิทยาศาสตร์ การคิดรูปแบบของรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 1.5 การหาแหล่งวิทยาการที่จำเป็นในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำให้นักเรียนทราบด้วยตนเอง 1.6 การใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนใช้เครื่องมือทดลองวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน 1.7 ด้านเงินทุนที่ใช้ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนใช้เงินทุนของโรงเรียน 1.8 ด้านสถานที่ที่ใช้ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนใช้โรงเรียนเป็นสถานที่ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ 1.9 ด้านเวลาที่ใช้ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนใช้เวลาหลังเลิกเรียนแล้ว 1.10 ด้านการนำเสนอผลงาน แนะนำให้นักเรียนส่งผลงานเข้าประกวดในงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติที่จดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 2. ด้านปัญหาในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ พบว่า ตัวอย่างประชากรมีความเห็นว่าการทำโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นปัญหาในระดับปานกลาง 3. ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงานวิทยาศาสตร์ พบว่า ตัวอย่างประชากรมีความเห็นว่า การดำเนินการทำโครงงานวิทยาศาสตร์มีประโยชน์ในระดับมาก

บรรณานุกรม :
วารี รุจิวโรดม . (2529). ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับการดำเนินการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วารี รุจิวโรดม . 2529. "ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับการดำเนินการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วารี รุจิวโรดม . "ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับการดำเนินการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. Print.
วารี รุจิวโรดม . ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับการดำเนินการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2529.