ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ระหว่างสมาชิกกลุ่มที่ชนะการประกวดและสมาชิกกลุ่มที่ไม่ได้รับการคัดเลือกส่งเข้าประกวด ที่จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ระหว่างสมาชิกกลุ่มที่ชนะการประกวดและสมาชิกกลุ่มที่ไม่ได้รับการคัดเลือกส่งเข้าประกวด ที่จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
นักวิจัย : วาทกานต์ ช่อแก้ว
คำค้น : กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต , กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต -- การบริหาร , กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต -- สมาชิก -- ทัศนคติ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุรกุล เจนอบรม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : 9745699411 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47177
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยทางด้านสมาชิกระหว่างกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิตที่ชนะการประกวดและกลุ่มที่ไม่ได้รับการคัดเลือกส่งเข้าประกวดและศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิตในด้านความต้องการมีกลุ่มความร่วมมือ ความรู้ความเข้าใจ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิต และการสนับสนุนและติดตามผลของเจ้าหน้าที่ ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือสมาชิกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิตที่ชนะการประกวดและสมาชิกกลุ่มที่ไม่ได้รับการคัดเลือกส่งเข้าประกวด 4 กลุ่ม จำนวน 310 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยนำไปจัดเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ผลการการวิจัยพบว่า สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ชนะการประกวดและกลุ่มที่ไม่ได้รับการคัดเลือกส่งเข้าประกวดมีปัจจัยทางด้านสถานภาพสมรส ฐานะ (บทบาทในครอบครัว) ระดับการศึกษา และจำนวนสมาชิกในครัวเรือน แตกต่างกันซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน และพบว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ชนะการประกวดและกลุ่มที่ไม่ได้รับการคัดเลือกส่งเข้าประกวดมีปัจจัยทางด้านความต้องการมีกลุ่มของสมาชิกความร่วมมือของสมาชิก ความรู้ความเข้าใจในหลักการวัตถุประสงค์และวิธีการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิตของสมาชิก การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และการสนับสนุนและติดตามผลของเจ้าหน้าที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานด้วยเช่นกัน ส่วนปัจจัยทางด้านเพศ อายุ รายได้ และระยะเวลาการเป็นสมาชิกของสมาชิกทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน

บรรณานุกรม :
วาทกานต์ ช่อแก้ว . (2532). การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ระหว่างสมาชิกกลุ่มที่ชนะการประกวดและสมาชิกกลุ่มที่ไม่ได้รับการคัดเลือกส่งเข้าประกวด ที่จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วาทกานต์ ช่อแก้ว . 2532. "การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ระหว่างสมาชิกกลุ่มที่ชนะการประกวดและสมาชิกกลุ่มที่ไม่ได้รับการคัดเลือกส่งเข้าประกวด ที่จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วาทกานต์ ช่อแก้ว . "การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ระหว่างสมาชิกกลุ่มที่ชนะการประกวดและสมาชิกกลุ่มที่ไม่ได้รับการคัดเลือกส่งเข้าประกวด ที่จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. Print.
วาทกานต์ ช่อแก้ว . การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ระหว่างสมาชิกกลุ่มที่ชนะการประกวดและสมาชิกกลุ่มที่ไม่ได้รับการคัดเลือกส่งเข้าประกวด ที่จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2532.