ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินแผนการปลูกพืชร่วมยางในภาคเหนือของประเทศไทย ด้วยแบบจำลองทางวนเกษตร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินแผนการปลูกพืชร่วมยางในภาคเหนือของประเทศไทย ด้วยแบบจำลองทางวนเกษตร
นักวิจัย : วันวิสาข์ ปั้นศักดิ์
คำค้น : วนเกษตร , แบบจำลอง , ประเทศไทย , แผนการปลูกพืชร่วมยาง , ภาคเหนือ
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. เพื่อทดสอบความถูกต้องและแม่นยำของแบบจำลองทางวนเกษตร (WaNuLCAS model) ที่ใช้เป็นเครื่องมือจำลองระบบการปลูกพืชร่วมยางในการทำนายผลของการเจริญเติบโต รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอินทรียวัตถุในดิน 

2. เพื่อใช้แบบจำลองทางวนเกษตร (WaNuLCAS model) พัฒนาองค์ความรู้ของระบบการปลูกพืชร่วมยาง และแบบแผนและคำแนะนำสำหรับการปลูกพืชร่วมยางในระยะยาว โดยประเมินรูปแบบการปลูก และระบบการจัดการในแบบต่างๆ ที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างดิน พืช และยางพาราในเชิงลบน้อยที่สุด


บรรณานุกรม :
วันวิสาข์ ปั้นศักดิ์ . (2556). การประเมินแผนการปลูกพืชร่วมยางในภาคเหนือของประเทศไทย ด้วยแบบจำลองทางวนเกษตร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วันวิสาข์ ปั้นศักดิ์ . 2556. "การประเมินแผนการปลูกพืชร่วมยางในภาคเหนือของประเทศไทย ด้วยแบบจำลองทางวนเกษตร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วันวิสาข์ ปั้นศักดิ์ . "การประเมินแผนการปลูกพืชร่วมยางในภาคเหนือของประเทศไทย ด้วยแบบจำลองทางวนเกษตร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556. Print.
วันวิสาข์ ปั้นศักดิ์ . การประเมินแผนการปลูกพืชร่วมยางในภาคเหนือของประเทศไทย ด้วยแบบจำลองทางวนเกษตร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2556.