ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาผลกระทบด้านการค้าและโลจิสติกส์จากการดำเนินการของท่าเรือทวายประเทศสหภาพพม่า

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลกระทบด้านการค้าและโลจิสติกส์จากการดำเนินการของท่าเรือทวายประเทศสหภาพพม่า
นักวิจัย : ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ , ดำรงศักดิ์ วัชรเวชศฤงคาร , ปรีดา พิชยาพันธ์ , มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร , อธิศานต์ วายุภาพ , ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี , ภูพงษ์ พงษ์เจริญ , เพ็ญนภา บุญเรือง , ภูพงษ์ พงษ์เจริญ , ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ , ปรีดา พิชยาพันธ์ , บุญทรัพย์ พานิชการ
คำค้น : Logistics, , Myanmar, , Taoyuan port, , ท่าเรือทวาย
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สำหรับโครงการวิจัยฉบับนี้คณะผู้จัดทำได้ดำเนินการศึกษาผลกระทบความเสี่ยงและปัจจัยส่งเสริมจากการดำเนินการของท่าเรือทวายที่จะสะท้อนผลต่อการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในภูมิภาคอุษาคเนย์ของประเทศไทยร่วมกับการพิจารณาจากผลกระทบด้านการเชื่อมโยงการคมนาคมสู่ประเทศไทยและการเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยจะดำเนินการสะท้อนแนวทางผลการวิเคราะห์เพื่อการปรับตัวรองรับและใช้ประโยชน์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากกรอบการพัฒนายุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (Dawei Special Economic Zone, DSEZ) ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายของรัฐบาลประเทศสหภาพเมียนม่าร์รวมถึงการสนับสนุนจากแผนยุทธศาสตร์ทวิภาคีระหว่างไทยและเมียนม่าร์ที่มีคณะกรรมการกำกับทั้งเชิงนโยบายและปฏิบัติการในการดำเนินการเร่งพัฒนาเขตนิคมท่าเรือน้ำลึกแนวทางการเชื่อมโยงต่างๆระหว่าง 2 ประเทศให้เกิดการพัฒนาอย่างเร่งด่วนภายใน 10 ปีข้างหน้าดังนั้นทางทีมคณะวิจัยได้ดำเนินการศึกษาและดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการวิจัยจากการศึกษาการสำรวจการวิเคราะห์บนพื้นฐาน 4 ด้านอันประกอบไปด้วยด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนซึ่งพบว่าจะมีการขยายตัวด้านเศรษฐกิจตลอดแนวการเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือทวายในอัตราร้อยละ 11 แบบการเชื่อมโยงระหว่าง 2 ฝั่งท่าเรือด้วยเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก (Eastern Sea Board) กับเขตอุตสาหกรรมด้านตะวันตก (Western Sea Board) ด้านโครงสร้างพื้นฐานพบว่าผลของกิจกรรมด้านการค้าจะทำให้เกิดการขยายตัวสำหรับปริมาณการจราจรในระดับ LOS D (ต่ำกว่ามาตรฐาน) ซึ่งเมื่อมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสายพิเศษบางใหญ่กาญจนบุรีท่าเรือทวายแล้วจะทำให้ปริมาณการจราจรอยู่ในระดับ LOS B (สูงกว่ามาตรฐาน) ด้านโลจิสติกส์พบว่าบางเส้นทางการคมนาคมทางทะเลเพื่อการเชื่อมโยงไปยังทวีปต่างๆในฝั่งตะวันตกจะสามารถช่วยลดระยะเวลาได้ประมาณ 1 สัปดาห์ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนรวมในกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ลดลงด้วยด้านสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมพบว่าผลกระทบในส่วนของ Social Impact Assessment (SIA) อาทิเช่นเกิดการเคลื่อนย้ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันเนื่องมาจากการย้ายถิ่นฐานของแรงงานต่างชาติอย่างต่อเนื่องการเปลี่ยนแปลงอาชีพจากเกษตรกรรมสู่อาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้นโรคติดต่อที่มีการพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นใหม่และที่เคยหายไปจากเมืองไทยอาจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นสำคัญปัญหาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการเกิดชุมชนและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นในพื้นที่ใหม่ทำให้เกิดความท้าทายในการหาแนวทางแก้ไขอย่างยั่งยืนอนึ่งผลของการวิจัยในรายงานฉบับนี้อยู่ภายใต้กรอบสมมติฐานหลักที่มีการดำเนินการและเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างท่าเรือทวายและประเทศไทยแล้วดังนั้นการจะพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์ในภูมิภาคอุษาคเนย์นี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาโครงข่ายต่างๆดังที่มีการเสนอแนะในรายงานฉบับสมบูรณ์นี้และเพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินการในแต่ละช่วงระยะเวลาต่างๆจะต้องคำนึงถึงระบบ Supply Chain Network 2 ท่าเรือและเขตอุตสาหกรรมโดยรอบตลอดแนวการเชื่อมโยงระหว่างกันด้วยโดยการสร้างสมดุลทั้งอุปสงค์กับอุปทานในเชิงการค้าการลงทุนการผลิตการขนส่งสินค้าเข้าออกระหว่าง 2 ท่าเรือรวมถึงผลประโยชน์ที่ภาคอุตสาหกรรมโดยรอบตลอดแนวเส้นทางการเชื่อมโยงที่จะได้ใช้ประโยชน์ทั้งการนำวัตถุดิบเข้าและการส่งออกด้วยต้นทุนรวมกิจกรรมโลจิสติกส์ที่เหมาะสมตั้งแต่กระบวนการรับเข้าวัตถุดิบกระบวนการผลิตการแปรรูปการบรรจุการเก็บรักษาการกระจายสินค้าจนกระทั่งการลำเรียงผ่านพิธีการเพื่อการส่งออกเสมือนการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังที่ผ่านมาในอดีตควบคู่กับการพัฒนาผลลัพธ์เชิงนวัตกรรมด้านการออกแบบการผลิตขั้นสูงการบริการเหนือความคาดหวังเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบของอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำที่มีราคาถูกในเขตนิคมอุตสาหกรรมทวายก็จะทำให้เกิดผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจตลอดแนวเส้นทางและการใช้อัตถประโยชน์จากการลงทุนของภาครัฐอย่างแท้จริง

บรรณานุกรม :
ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ , ดำรงศักดิ์ วัชรเวชศฤงคาร , ปรีดา พิชยาพันธ์ , มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร , อธิศานต์ วายุภาพ , ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี , ภูพงษ์ พงษ์เจริญ , เพ็ญนภา บุญเรือง , ภูพงษ์ พงษ์เจริญ , ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ , ปรีดา พิชยาพันธ์ , บุญทรัพย์ พานิชการ . (2556). การศึกษาผลกระทบด้านการค้าและโลจิสติกส์จากการดำเนินการของท่าเรือทวายประเทศสหภาพพม่า.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ , ดำรงศักดิ์ วัชรเวชศฤงคาร , ปรีดา พิชยาพันธ์ , มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร , อธิศานต์ วายุภาพ , ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี , ภูพงษ์ พงษ์เจริญ , เพ็ญนภา บุญเรือง , ภูพงษ์ พงษ์เจริญ , ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ , ปรีดา พิชยาพันธ์ , บุญทรัพย์ พานิชการ . 2556. "การศึกษาผลกระทบด้านการค้าและโลจิสติกส์จากการดำเนินการของท่าเรือทวายประเทศสหภาพพม่า".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ , ดำรงศักดิ์ วัชรเวชศฤงคาร , ปรีดา พิชยาพันธ์ , มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร , อธิศานต์ วายุภาพ , ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี , ภูพงษ์ พงษ์เจริญ , เพ็ญนภา บุญเรือง , ภูพงษ์ พงษ์เจริญ , ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ , ปรีดา พิชยาพันธ์ , บุญทรัพย์ พานิชการ . "การศึกษาผลกระทบด้านการค้าและโลจิสติกส์จากการดำเนินการของท่าเรือทวายประเทศสหภาพพม่า."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556. Print.
ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ , ดำรงศักดิ์ วัชรเวชศฤงคาร , ปรีดา พิชยาพันธ์ , มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร , อธิศานต์ วายุภาพ , ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี , ภูพงษ์ พงษ์เจริญ , เพ็ญนภา บุญเรือง , ภูพงษ์ พงษ์เจริญ , ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ , ปรีดา พิชยาพันธ์ , บุญทรัพย์ พานิชการ . การศึกษาผลกระทบด้านการค้าและโลจิสติกส์จากการดำเนินการของท่าเรือทวายประเทศสหภาพพม่า. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2556.