ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
นักวิจัย : ภาณุรังษี เดือนโฮ้ง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ขอบเขตของโครงการวิจัย 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วยการศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฏีทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แนวคิดเกี่ยวกับเจ้าหลวง คุ้มเจ้าหลวง เจ้าผู้ครองนคร แนวคิดเกี่ยวกับภูมิทัศน์วัฒนธรรม แนวคิดเกี่ยวกับ การอนุรักษ์ การพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาอย่างยั่งยืน 2. ขอบเขตด้านระยะเวลาในการวิจัย 18 เดือน เริ่มต้นเดือนธันวาคม 2552-พฤษภาคม 2554 3. ขอบเขตด้านพื้นที่ในการศึกษา ศึกษาในพื้นที่ที่เป็นคุ้มเจ้าหลวง (ที่ประทับของ เจ้าพิริยเทพวงศ์ เจ้าผู้ครองนครแพร่ องค์สุดท้าย) เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 4. ขอบเขตของผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ คุ้มเจ้าหลวง ทายาทผู้สืบเชื้อสายเจ้าผู้ครองนครแพร่

บรรณานุกรม :
ภาณุรังษี เดือนโฮ้ง . (2555). การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม.
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
ภาณุรังษี เดือนโฮ้ง . 2555. "การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม".
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
ภาณุรังษี เดือนโฮ้ง . "การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม."
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ , 2555. Print.
ภาณุรังษี เดือนโฮ้ง . การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม. อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ ; 2555.