ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาศักยภาพการจัดการเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาศักยภาพการจัดการเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
นักวิจัย : วรรณี ทองระย้า
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ขอบเขตของโครงการวิจัย ด้านพื้นที่ ได้แก่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่ม องค์กรภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำ/ผู้รู้ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานภาควิชาการภายในพื้นที่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตุถ์ ด้านเนื้อหา ไดแก่ 1. ศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน -ศึกษา/สำรวจชุมชนโดยกระบวนการศึกษาชุมชนเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการท่องเที่ยวชุมชนและพัฒนารูปแบบ/แนวทางการประสานงานระดับภาคีความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกชุมชน -ศึกษาสถานการณ์หรือความต้องการของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อประเมินความต้องการ/รูปแบบ/แนวทางในการหนุนเสริมศักยภาพ -ศึกษากระบวนการในการทำงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนด้านการจัดการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมทั้งในระดับความรู้ความเข้าใจโดยอาศัยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรมโดยชุมชน -ศึกษาและรวบรวมข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชนพร้อมกับประเมินความต้องการในการจัดรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อสำรวจชุมชนและประเมินความพร้อมในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม -ศึกษารูปแบบ/แนวทางของกิจกรรมในการหนุนเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม -ศึกษา/กำหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ -ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการที่ดีที่สามารถเป็นต้นแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน 2. ศึกษากระบวนการบูรณาการเพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน -ศึกษากระบวนการประสานความร่วมมือภายใต้การดำเนินงานแบบภาคีความร่วมมือ -ศึกษากระบวนการในการหนุนเสริมศักยภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชนผ่านการดำเนินโดยภาคประชาชนโดยมีภาคีความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกหนุนเสริม -ศึกษากระบวนการ/รูปแบบในการหนุนเสริมศักยภาพภาคประชาชนในเรื่องของความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของการท่องเที่ยวชุมชนและเรื่องการบริหารจัดการ 3.ศึกษาและสังเคราะห์บทเรียนจากการดำเนินงานโครงการและจัดทำข้อเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อการขยายผลสู่การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนตลอดจน เงื่อนไขปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

บรรณานุกรม :
วรรณี ทองระย้า . (2555). การพัฒนาศักยภาพการจัดการเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์.
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
วรรณี ทองระย้า . 2555. "การพัฒนาศักยภาพการจัดการเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์".
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
วรรณี ทองระย้า . "การพัฒนาศักยภาพการจัดการเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์."
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ , 2555. Print.
วรรณี ทองระย้า . การพัฒนาศักยภาพการจัดการเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์. อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ ; 2555.