ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของกระบวนการผลิตที่มีต่ออายุการเก็บรักษาก๋วยเตี๋ยว

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของกระบวนการผลิตที่มีต่ออายุการเก็บรักษาก๋วยเตี๋ยว
นักวิจัย : ดรุณี มูลโรจน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1.4 ขอบเขตของโครงการวิจัย งานวิจัยนี้มีขอบเขตในการศึกษาดังต่อไปนี้ 1.4.1 เตรียมวัตถุดิบ โดยใช้ข้าวหักที่มีในจังหวัดอุตรดิตถ์ 1.4.2 การผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวให้ใช้ตามกระบวนการเดิมของโรงงาน 1.4.3 งานวิจัยนี้มีขอบเขตเพื่อศึกษาคุณภาพวัตถุดิบและน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต สาเหตุที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของก๋วยเตี๋ยวตลอดกระบวนการผลิต และหลังจากปรับปรุงกระบวนการผลิตนำผลิตภัณฑ์ไปศึกษาอายุการเก็บรักษา 1.4.4 การวิเคราะห์คุณภาพของวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในโรงงานและศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1.4.5 สถานที่วิจัยใช้โรงงานก๋วยเตี๋ยวร่วมกับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

บรรณานุกรม :
ดรุณี มูลโรจน์ . (2549). ผลของกระบวนการผลิตที่มีต่ออายุการเก็บรักษาก๋วยเตี๋ยว.
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
ดรุณี มูลโรจน์ . 2549. "ผลของกระบวนการผลิตที่มีต่ออายุการเก็บรักษาก๋วยเตี๋ยว".
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
ดรุณี มูลโรจน์ . "ผลของกระบวนการผลิตที่มีต่ออายุการเก็บรักษาก๋วยเตี๋ยว."
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ , 2549. Print.
ดรุณี มูลโรจน์ . ผลของกระบวนการผลิตที่มีต่ออายุการเก็บรักษาก๋วยเตี๋ยว. อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ ; 2549.