ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานประจำปี 2557 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) : องค์กรขับเคลื่อนความรู้สู่ระบบสุขภาพที่สมดุลและยั่งยืน เพื่อสุขภาพดีและชีวิตที่ยืนยาวของประชาชน , HSRI Annual report 2014
นักวิจัย : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , Health systems research institute
คำค้น : รายงานประจำปี , ระบบสุขภาพ , annual report , health system
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : 9789742992200 , http://hdl.handle.net/11228/4385
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สวรส. ได้รับงบประมาณดำเนินการในปี 2557 จำนวน 94,164,400 บาท (งบสมทบจากสวรส. อีก 26,035,200 บาท) โดยใช้ดำเนินการกับภารกิจสำคัญต่างๆ ซึ่งแยกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในประเด็นสำคัญต่อระบบสุขภาพ ประกอบด้วย แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบยา แผนงานความร่วมมือภูมิภาคเอเซียโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ แผนงานวิจัยระบบบริการสุขภาพ แผนงานวิจัยระบบอภิบาลสุขภาพ แผนงานวิจัยและประเมินผลนโยบายสุขภาพ แผนงานวิจัยระบบหลักประกันสุขภาพ แผนงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย แผนงานวิจัยสังคมและสุขภาพ แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน แผนงานมุ่งเป้าด้านสุขภาพของประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 2) ด้านการเสริมสร้างสมรรถนะนักวิจัยด้านสุขภาพ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต ประกอบด้วย แผนงานพัฒนาระบบวิจัยสุขภาพ แผนงานเพื่อลดปัจจัยเสริมที่ก่อภาระโรคสำคัญ แผนพัฒนาหลักสูตรวิจัยนโยบายด้านสุขภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 3) ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัยแบบครบวงจร ได้แก่ แผนพัฒนาศักยภาพผู้จัดการงานวิจัยและผู้ประสานวิชาการ ยุทธศาสตร์ที่ 4) ด้านการบริหารจัดการเพื่อนำผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ได้แก่แผนพัฒนาสร้างเสริมสมรรถนะด้านสุขภาพประชาชน นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมที่สำคัญอื่นๆ ที่ดำเนินการในปี 2557 ด้านผลการประเมินการดำเนินงานของ สวรส. ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยกรมบัญชีกลาง พบว่า ผลประเมินโดยรวมได้ 4.5502 คะแนน แยกเป็น 1) ผลการดำเนินงานด้านการเงิน 0.4000 คะแนน 2) ผลการดำเนินงานด้านปฏิบัติการ 1.8600 คะแนน 3) การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1.1492 คะแนน 4) การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 1.1410 คะแนน ทั้งนี้ สวรส. มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ สวรส. (พ.ศ. 2557-2561) ต่อคณะกรรมการสวรส. และคณะอนุกรรมการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ สวรส. เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และนำมาปรับการดำเนินงานตามความเหมาะสม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง คือ ผลงานรอบ 6 เดือนแรก และรอบปีงบประมาณ 2557 โดยปีงบประมาณ 2557 เป็นปีแรกที่มีการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว ทั้งนี้การดำเนินงานเกิดผลทั้งด้านกลไกและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของการเคลื่อนงานวิจัย เกิดการเชื่อมต่อการทำงานของปีที่ผ่านมาไปสู่เป้าหมายใหญ่ในระยะต่อไป ตลอดจนเกิดงานวิจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการขยับและสร้างผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบได้ในระดับสำคัญ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :