ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาวินัยและจริยธรรม สำหรับข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษาระยะนำร่อง ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาวินัยและจริยธรรม สำหรับข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษาระยะนำร่อง ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
นักวิจัย : สังเวียน ต้อยมาเมือง
คำค้น : โครงการพัฒนาวินัยและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูฯ , โครงการ -- การประเมินผล , ครู -- จรรยาบรรณ , ครู -- วินัย , ศีลธรรมจรรยา , วินัย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุมน อมรวิวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47095
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาวินัยและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษาระยะนำร่องในจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งศึกษาพฤติกรรม การประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีของครูในระหว่างดำเนินการตามโครงการ ผลการวิจัยพบว่า (1) บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนตามกระบวนการของโครงการพัฒนาวินัยและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครู เรื่องที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในระดับที่น่าพอใจได้แก่ การวางแผนปฏิบัติกิจกรรมในการพัฒนาวินัยและจริยธรรม และการดำเนินการของผู้บริหารโรงเรียนในการประชุมชี้แจงและการใช้ชุดปฏิบัติการการพัฒนาวินัยและจริยธรรมข้าราชการครู ส่วนเรื่องการประชุมเพื่อรับนโยบายโครงการ นั้นจากเครื่องมือที่ใช้ในการสังเกตผลอยู่ในระดับที่น่าพอใจเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด แต่จากเครื่องมือที่ใช้สอบถามความคิดเห็นผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าประชุมผลอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจเพราะต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (2) การปฏิบัติกิจกรรมของครูโดยใช้ชุดปฏิบัติการพัฒนาวินัยและจริยธรรมข้าราชการครูเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในระดับที่น่าพอใจ (3) การประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีของครูพบว่าครูมีพฤติกรรมการประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีทั้ง 18 คน เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (4) ความคิดเห็นและความพึงพอใจของครูต่อกระบวนการของโครงการอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจเพราะต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (5) ผลการประเมินเครื่องมือการประเมินผลของโครงการพบว่าเครื่องมือการประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

บรรณานุกรม :
สังเวียน ต้อยมาเมือง . (2532). การประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาวินัยและจริยธรรม สำหรับข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษาระยะนำร่อง ในจังหวัดฉะเชิงเทรา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สังเวียน ต้อยมาเมือง . 2532. "การประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาวินัยและจริยธรรม สำหรับข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษาระยะนำร่อง ในจังหวัดฉะเชิงเทรา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สังเวียน ต้อยมาเมือง . "การประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาวินัยและจริยธรรม สำหรับข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษาระยะนำร่อง ในจังหวัดฉะเชิงเทรา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. Print.
สังเวียน ต้อยมาเมือง . การประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาวินัยและจริยธรรม สำหรับข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษาระยะนำร่อง ในจังหวัดฉะเชิงเทรา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2532.