ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่และเยาวชน เกี่ยวกับการบริการทางการศึกษา ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่และเยาวชน เกี่ยวกับการบริการทางการศึกษา ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง
นักวิจัย : สุวนา อิ่มสุดจิตร์
คำค้น : สถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง , เด็กที่เป็นปัญหา -- การศึกษา -- ไทย , เด็ก -- การสงเคราะห์ -- ไทย , การศึกษาทางอาชีพ -- ไทย , ทัณฑวิทยา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชนิตา รักษ์พลเมือง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : 9745674192 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47003
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่และเยาวชน เกี่ยวกับการบริการทางการศึกษาในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่และเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง บ้านกรุณา บ้านอุเบกขา และบ้านปราณี โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเจ้าหน้าที่จากประชากรทั้งหมด 63 คน ส่วนเยาวชนจำนวน 278 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย 1. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่และเยาวชนเกี่ยวกับการบริการทางการศึกษา1.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาวิชาการสามัญ เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับปานกลางกับจุดมุ่งหมายทั่วไป จุดมุ่งหมายเฉพาะของรายวิชา และเนื้อหาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเห็นด้วยในระดับปานกลางว่า วิธีสอนควรมีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่กำหนดและสภาพของผู้เรียน ส่วนการดำเนินการวัดและประเมินผลวิชาสามัญนั้น เจ้าหน้าที่เห็นด้วยมากว่า กระทรวงศึกษาธิการ ควรเป็นผู้ดำเนินการในทุกระดับ ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่เห็นว่า ได้มีการนำจุดมุ่งหมายทั่วไปและจุดมุ่งหมายเฉพาะของหลักสูตรมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติในระดับมาก ผู้สอนสามารถจัดเนื้อหาวิชาได้ครบตามที่หลักสูตรกำหนดในระดับปานกลาง และได้มีการนำสื่อการสอนมาใช้ในการเรียนการสอนในระดับปานกลาง นอกจากนี้เจ้าหน้าที่เห็นว่า วิธีสอนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันสามารถทำให้ผู้เรียนบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรในระดับปานกลาง สำหรับเยาวชนส่วนใหญ่เห็นด้วยมากกับการศึกษาวิชาสามัญ ทั้งในด้านเนื้อหาวิชาที่เรียน และด้านผู้สอนวิชาสามัญ ส่วนในด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อการสอนวิชาสามัญ ส่วนใหญ่เยาวชนมีความเห็นด้วยในระดับปานกลาง 1.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เห็นด้วยมากว่า จุดมุ่งหมายของหลักสูตรมีความเหมาะสมกับผู้เรียนในสถานพินิจฯ และเนื้อหาวิชาชีพมีความเพียงพอสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพ นอกจากนนี้ในด้านกิจกรรมการเรียนการสอน เจ้าหน้าที่เห็นด้วยมากกว่า ควรให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจนสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้ และการวัด การประเมินผล ควรมีทั้งการทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในทางปฏิบัติ เจ้าหน้าที่เห็นว่า ได้นำจุดมุ่งหมายตามที่หลักสูตรกำหนดไว้มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในระดับมาก ผู้สอนสามารถจัดสอนเนื้อหาวิชาชีพได้ครบตามที่หลักสูตรกำหนดในระดับปานกลาง ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้มีการนำวัสดุหรือเครื่องมือต่างๆมาใช้ประกอบในระดับมาก และผู้เรียนได้มีการฝึกปฏิบัติอยู่ในระดับกลาง นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ เห็นว่า การฝึกวิชาชีพต่างๆทำให้ผู้เรียนบรรลุตามจุดมุ่งหมายได้ ในระดับกลาง สำหรับเยาวชนส่วนใหญ่ เห็นด้วยมากกับการฝึกวิชาชีพ ทั้งในด้านเนื้อหาวิชาชีพที่เรียน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาชีพ 1.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนานิสัย เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เห็นด้วยมากว่า สถานพินิจฯ ได้กำหนดจุดมุ่งหมายของการพัฒนาไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสมกับเยาวชน วัสดุหรือสื่อการสอนต่างๆมีความสำคัญต่อการจัดกิจกรรมในการพัฒนานิสัย และการวัดการประเมินผล ควรมีทั้งการทดสอบข้อเขียนและการสังเกตพฤติกรรม ส่วนด้านเนื้อหาวิชานั้น เจ้าหน้าที่เห็นด้วยว่าในระดับปานกลางว่า ในการพัฒนานิสัยได้มีการกำหนดเนื้อวิชาไว้อย่างเหมาะสมกับสภาพของผู้เรียนในสถานพินิจ ในทางปฏิบัติ เจ้าหน้าที่เห็นว่า ทางสถานพินิจฯ ได้แจ้งให้ผู้สอนทุกคนได้ทราบถึงจุดมุ่งหมายของการพัฒนานิสัย เพื่อความเข้าใจตรงกันในระดับปานกลาง และในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้มีการนำวัสดุอุปกรณีต่างๆมาใช้ประกอบในระดับปานกลาง ในด้านวิธีการวัดและการประเมินผล เจ้าหน้าที่เห็นว่า มีการทดสอบข้อเขียนในระดับน้อย และมีการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระดับปานกลาง นอกจากนี้เจ้าหน้าที่เห็นว่ากิจกรรมการเรียนการสอนหรือการจัดอบรมที่ปฏิบัติอยู่ ทำให้ผู้เรียนบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ในระดับปานกลาง สำหรับเยาวชนส่วนใหญ่ เห็นด้วยมาก กับการพัฒนานิสัยทั้งในด้านเนื้อหาวิชาและด้านผู้สอนหรือผู้อบรม ส่วนในด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อการสอน ส่วนใหญ่เยาวชนเห็นด้วยในระดับปานกลาง 1.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพพลานามัย เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เห็นด้วยมากกว่า จุดมุ่งหมายในการพัฒนาสุขภาพพลานามัย มีความเหมาะสมกับผู้เรียนในสถานพินิจฯ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรให้ผู้เรียนได้นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และการวัดการประเมินผลควรมีทั้งการทดสอบความรู้โดยใช้ข้อเขียน การตรวจสุขภาพพลานามัย และการฝึกปฏิบัติ ส่วนด้านเนื้อหาวิชานั้น เจ้าหน้าที่เห็นด้วยในระดับปานกลางว่า เนื้อวิชาที่หลักสูตรกำหนดมีความเหมาะสมกับสภาพผู้เรียน ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่เห็นว่า ได้มีการปฏิบัติตามแนวทางที่จุดมุ่งหมายกำหนด ในระดับปานกลาง เนื้อหาวิชาที่นำมาใช้ ในปัจจุบันเป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนด ในระดับปานกลาง และในการจัดกิจกรรมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้มีการนำวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ มาใช้ประกอบในระดับมาก ส่วนวิธีการวัดและประเมินผลนั้น เจ้าหน้าที่เห็นว่าได้มีการทดสอบความรู้โดยใช้ข้อเขียนในระดับน้อย การตรวจสุขภาพพลานามัยและการฝึกปฏิบัติระหว่างเรียนในระดับปานกลาง นอกจากนี้เจ้าหน้าที่เห็นว่า กิจกรรมการเรียนการสอนที่ปฏิบัติอยู่ทำให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาสุขภาพพลานามัยดีขึ้นในระดับมาก สำหรับเยาวชนส่วนใหญ่ เห็นด้วยมากกับการพัฒนาสุขภาพพลานามัยทั้งในด้านเนื้อหาวิชา ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อการสอน และด้านผู้สอน2. ความคาดหวังของเยาวชนที่จะให้มีการปรับปรุงเกี่ยวกับการบริการทางการศึกษา เยาวชนมีความคาดหวังที่จะมีการปรับปรุงการบริการทางการศึกษาทั้ง 4 ประเภท คือ การศึกษาวิชาสามัญ การฝึกวิชาชีพ การพัฒนานิสัย และการพัฒนาสุขพลานามัย เกี่ยวกับด้านเนื้อหาวิชาที่เรียน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อการสอนและด้านผู้สอน อยู่ในระดับปานกลาง

บรรณานุกรม :
สุวนา อิ่มสุดจิตร์ . (2529). ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่และเยาวชน เกี่ยวกับการบริการทางการศึกษา ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวนา อิ่มสุดจิตร์ . 2529. "ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่และเยาวชน เกี่ยวกับการบริการทางการศึกษา ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวนา อิ่มสุดจิตร์ . "ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่และเยาวชน เกี่ยวกับการบริการทางการศึกษา ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. Print.
สุวนา อิ่มสุดจิตร์ . ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่และเยาวชน เกี่ยวกับการบริการทางการศึกษา ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2529.