ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิผลของการสื่อสารและการมีส่วนร่วมในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประชาชน ในจังหวัดนนทบุรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิผลของการสื่อสารและการมีส่วนร่วมในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประชาชน ในจังหวัดนนทบุรี
นักวิจัย : วนันธร มิลินทางกูร
คำค้น : โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน , การสื่อสาร , การพัฒนาแบบยั่งยืน , การพัฒนาชุมชน , การพัฒนาแบบยั่งยืน -- การมีส่วนร่วมของประชาชน , การพัฒนาแหล่งน้ำ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พนม คลี่ฉายา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14847
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

ศึกษาประสิทธิผลของการสื่อสาร และความสัมพันธ์ของการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในโครงการ "ชีววิถีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ของประชาชนใน 6 อำเภอ ของ จ.นนทบุรี โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 420 คน และประมวลผลโดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows ผลการวิจัยพบว่า 1. การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ "ชีววิถีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความรู้เกี่ยวกับโครงการ 2. การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ "ชีววิถีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติเกี่ยวกับโครงการ 3. การเปิดข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ "ชีววิถีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมในโครงการ 4. ความรู้เกี่ยวกับโครงการ "ชีววิถีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติเกี่ยวกับโครงการ 5. ทัศนคติเกี่ยวกับโครงการ "ชีววิถีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมโครงการ

บรรณานุกรม :
วนันธร มิลินทางกูร . (2549). ประสิทธิผลของการสื่อสารและการมีส่วนร่วมในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประชาชน ในจังหวัดนนทบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วนันธร มิลินทางกูร . 2549. "ประสิทธิผลของการสื่อสารและการมีส่วนร่วมในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประชาชน ในจังหวัดนนทบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วนันธร มิลินทางกูร . "ประสิทธิผลของการสื่อสารและการมีส่วนร่วมในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประชาชน ในจังหวัดนนทบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
วนันธร มิลินทางกูร . ประสิทธิผลของการสื่อสารและการมีส่วนร่วมในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประชาชน ในจังหวัดนนทบุรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.