ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : The Administration of the Collaborative Project to Increase Production of Rural Doctor (CPIRD), and the One Doctor One District (ODOD) , การบริหารจัดการโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทและโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
นักวิจัย : ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ , วีระศักดิ์ พุทธาศรี , อังคณา สมนัสทวีชัย , วลัยพร พัชรนฤมล , รายิน อโรร่า , วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร , Thitikorn Topothai , Rapeepong Suphanchaimat , Weerasak Puthasri , Angkana Sommanustweechai , Waliporn Patcharanarumol , Rajin Arora , Viroj Tangcharoensathien , ฐิติกร โตโพธิ์ไทย
คำค้น : บุคลากรสาธารณสุข , แพทย์ชนบท , กำลังคนด้านสุขภาพ , การผลิตแพทย์ , การกระจายแพทย์
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 9,2 (เม.ย.-มิ.ย. 2558) : 146-159 , 0858-9437 , http://hdl.handle.net/11228/4283
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

This study aimed to explore administrative and management system of the Collaborative Project to Increase Production of Rural Doctor (CPIRD), and the One Doctor One District (ODOD) programs by using qualitative study methods: document reviews, in-depth interviews and group interviews of 56 stakeholders. The stakeholders consisted of the Office of Permanent Secretary, the Office of Collaborative Project to Increase Production of Rural Doctor, medical faculties, medical education centres in affiliated hospitals, and provincial health offices (PHOs). Content analysis was employed for data analysis. The results showed that the Office of Collaborative Project to Increase Production of Rural Doctor plays important roles for overall management including proposal endorsement to the cabinet, quotas and the criteria for admissions determination, budget and procurement procedures, and student database establishment. Medical schools are responsible for the selection of medical students and teaching medical students in preclinical years while medical education centres have been taking care of students in clinical years. All three units are highly coordinated and consistent. While the PHOs play vital role on monitoring the contract and the work of the medical graduates under the project. The budget and personnel administration are managed under the Ministry of Public Health regulations and universities. This study recommended the Ministry of Public Health establishes long term status of the CPIRD and ODOD program. In addition, it requires the improvement of management for overlapping location of student recruitment by establishing the network among the program and medical schools according in individual geographical areas. Moreover, promoting roles of PHOs in tackling with rural physician shortage is recommended.

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทและโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนโดยใช้การศึกษาเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการทบทวนเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโครงการจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท, คณะแพทยศาสตร์, ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก, และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน ๕๖ คน และทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการศึกษา พบว่าสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบต่อภาพรวมของโครงการทั้งหมด ทั้งในส่วนอำนวยการและธุรการของโครงการตั้งแต่การจัดทำโครงการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี กำหนดโควตารับและเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา กำหนดระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณและพัสดุ รวมถึงการติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาในโครงการและจัดเก็บฐานข้อมูลนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์รับผิดชอบในการคัดเลือกนักศึกษาแพทย์และจัดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้นปรีคลินิก และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกจัดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้นคลินิก ทั้งสามหน่วยงานมีการประสานงานกันอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีบทบาทในการติดตามการทำสัญญาและการทำงานของบัณฑิตแพทย์ทั้งที่อยู่ภายใต้โครงการ รวมถึงบัณฑิตแพทย์ใช้ทุนในระบบปกติ ในส่วนการบริหารงบประมาณและบุคลากรใช้อ้างอิงตามสังกัดของหน่วยงาน ได้แก่ ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระเบียบมหาวิทยาลัย และระเบียบโรงพยาบาลคู่ความร่วมมือ

บรรณานุกรม :