ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลการสำรวจสถานการณ์การดำเนินงาน และความคิดเห็นต่อนโยบายการพัฒนาทีมหมอประจำครอบครัว

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการสำรวจสถานการณ์การดำเนินงาน และความคิดเห็นต่อนโยบายการพัฒนาทีมหมอประจำครอบครัว
นักวิจัย : สุพัตรา ศรีวณิชชากร , ทัศนีย์ ญาณะ , พฤกษา บุกบุญ , ปิยฉัตร ตระกูลวงษ์ , Supattra Srivanichakorn
คำค้น : หมอประจำครอบครัว , ระบบสุขภาพชุมชน , ระบบบริการปฐมภูมิ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : hs2148 , http://hdl.handle.net/11228/4250 , W84.6 ส829ผ 2558 , 58-010
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นจากการศึกษาเชิงสำรวจอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ทราบสถานการณ์การดำเนินงานและบทบาทของหมอครอบครัว ซึ่งเป็นนโยบายใหม่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ. 2557 รวมทั้งต้องการทราบความคิดเห็น ความต้องการสนับสนุนจากหน่วยที่เกี่ยวข้องจากแต่ละระดับเพื่อการพัฒนาตามนโยบาย FCT โดยสามารถใช้ผลการศึกษานี้เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการติดตามกำกับสถานการณ์การดำเนินงานตามนโยบายทีมหมอประจำครอบครัวในระยะต่อไป การศึกษานี้ใช้การเก็บข้อมูลสำรวจด้วยแบบสอบถาม ที่สำรวจกับโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่งทั่วประเทศ สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง และการสุ่มสำรวจจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล และการสัมภาษณ์กลุ่มกับผู้รับผิดชอบงานในสาธารณสุขจังหวัดทั้งหมด ซึ่งดำเนินการในระหว่างเดือนธันวาคม 2557 – กุมภาพันธ์ 2558 ผลการศึกษานี้ได้สะท้อนสถานการณ์พื้นฐานของการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทีมหมอครอบครัวในการดูแลสุขภาพของประชาชนไทยทั่วประเทศในระยะเริ่มต้นที่มีการประกาศนโยบายหมอครอบครัวทั่วไทยที่พบว่าหน่วยบริการสุขภาพภายใต้กระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดบริการดูแลสุขภาพต่อเนื่องอยู่แล้วอย่างน้อยร้อยละ 60 มีบางส่วนที่ยังดำเนินกิจกรรมไม่ต่อเนื่องไม่เป็นระบบ ซึ่งคาดหวังว่าจะมีการพัฒนาให้เป็นระบบและมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน) เนื้อหาของผลการศึกษาได้แสดงถึงสถานการณ์ของหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งระบบสนับสนุนการดำเนินงานจากทีมสุขภาพระดับอำเภอ การจัดการถ่ายทอดนโยบายในระดับจังหวัด ตลอดจนข้อเสนอแนะของพื้นที่ในการพัฒนางานเรื่องนี้ให้มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งหวังว่าผลการศึกษานี้ทั้งหมด จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สะท้อนสถานการณ์การดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาบริการปฐมภูมิ และการจัดการทีมหมอครอบครัวได้เบื้องต้น ที่นำไปสู่การปรับ พัฒนาแผนการดำเนินงานตามนโยบายให้บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
สุพัตรา ศรีวณิชชากร , ทัศนีย์ ญาณะ , พฤกษา บุกบุญ , ปิยฉัตร ตระกูลวงษ์ , Supattra Srivanichakorn . (2558). ผลการสำรวจสถานการณ์การดำเนินงาน และความคิดเห็นต่อนโยบายการพัฒนาทีมหมอประจำครอบครัว.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สุพัตรา ศรีวณิชชากร , ทัศนีย์ ญาณะ , พฤกษา บุกบุญ , ปิยฉัตร ตระกูลวงษ์ , Supattra Srivanichakorn . 2558. "ผลการสำรวจสถานการณ์การดำเนินงาน และความคิดเห็นต่อนโยบายการพัฒนาทีมหมอประจำครอบครัว".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สุพัตรา ศรีวณิชชากร , ทัศนีย์ ญาณะ , พฤกษา บุกบุญ , ปิยฉัตร ตระกูลวงษ์ , Supattra Srivanichakorn . "ผลการสำรวจสถานการณ์การดำเนินงาน และความคิดเห็นต่อนโยบายการพัฒนาทีมหมอประจำครอบครัว."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558. Print.
สุพัตรา ศรีวณิชชากร , ทัศนีย์ ญาณะ , พฤกษา บุกบุญ , ปิยฉัตร ตระกูลวงษ์ , Supattra Srivanichakorn . ผลการสำรวจสถานการณ์การดำเนินงาน และความคิดเห็นต่อนโยบายการพัฒนาทีมหมอประจำครอบครัว. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2558.