ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารายการยาเพื่อใช้คัดกรองและลดโอกาสเกิดปัญหาจากการใช้ยาในผู้สูงอายุ , Development of medicine list for screening and reducing medication-related problems in Thai elderly
นักวิจัย : ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง , กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล , จันทร์จิรา ชอบประดิถ , สุรศักดิ์ สุนทร , วิมล สุวรรณเกษาวงศ์
คำค้น : ผู้สูงอายุ , การใช้ยา
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : hs2128 , http://hdl.handle.net/11228/4244 , QV4 ช147ก 2556
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของการศึกษาเชิงพรรณนาครั้งนี้ มีเพื่อทบทวนนโยบายสุขภาพและแนวทางในการ จัดการสุขภาพผู้สูงอายุของประเทศต่างๆ สำรวจข้อมูลขนาดและความรุนแรงของปัญหาจากการใช้ยาที่ เสี่ยงในผู้สูงอายุ ทั้งข้อมูลจากฐานข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวเนื่องจากการใช้ยาที่มีความเสี่ยง ทั้งใน ระดับประเทศ ระดับโรงพยาบาล และระดับชุมชน และดำเนินการพัฒนารายการยาที่เสี่ยงสำหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จากการประชุมระดมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญการใช้ยาสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 15 อาทิ แพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ แพทย์เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม จิตแพทย์ แพทย์ออร์โธดิกส์ เภสัชกร และผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชวิทยา ดำเนินการทบทวนรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และพัฒนารายการยา เป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :