ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Transformative Learning for Community Nurse Production: A Case Study of Boromarajonani College of Nursing, Khon Kaen , การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตพยาบาลชุมชน: กรณีศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
นักวิจัย : วิไลพร ขำวงษ์ , พรรณิภา ทองณรงค์ , Anchaleeporn Amatayakul , Wilaiporn Khamwong , Pannipa Thongnarong , อัญชลีพร อมาตยกุล
คำค้น : บุคลากรสาธารณสุข , พยาบาล,การศึกษา , กำลังคนด้านสุขภาพ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 8,4 (ต.ค.-ธ.ค. 2557) : 375-381 , 0858-9437 , http://hdl.handle.net/11228/4239
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ขอนแก่น
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Although approximately 6,500 nurses graduate from over 80 nursing institutions each year, there seems to be no end in sight to nursing staff shortage. This shortage is both in numbers and in terms of essential skills to meet the complex needs of the community. In Khon Kaen province, public health care settings have also faced the nursing staff shortage problem, especially at health centers in the rural areas. The health personnel data of Khon Kaen Provincial Office show that novice nurses prefer to work at the hospitals more than at the health centers and the attrition rate of the nurses in all levels of health care settings is high. To overcome the problem, the Community Nurse Production for Community and by Community Project was launched in Nam Phong District in 2002. It was effectively run and sustained by the collaboration of several organizations in the community. An evaluation revealed that the shortage was decreasing while the retention rate was increasing. Thus, Khon Kaen Provincial Office, Khon Kaen Hospital, readiness community hospitals and Boromarajonani College of Nursing, Khon Kaen agreed to expand the project to produce 200 community nurses within seven years, from 2009-2015, to cover most areas of Khon Kaen. After participating in the project, the college has adjusted teaching and learning activities of both curricular and co-curricular activities by using integrated education approach to develop essential knowledge and skills for community nursing students. Hence, it can be concluded that the Community Nurse Production for Community and by Community Project has significantly transformed nursing education and nursing workforce in Khon Kaen province.

ถึงแม้ในแต่ละปีนั้น ประเทศไทยจะสามารถผลิตพยาบาลวิชาชีพได้ประมาณ 6,500 คนต่อปี จากสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลทั้งหมดกว่า 80 แห่งแต่กลับพบว่าปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพยังมีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งเป็นการขาดแคลนทั้งด้านปริมาณกำลังคนและทักษะที่จำเป็นต่อการตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในชุมชนที่มีความหลากหลาย จังหวัดขอนแก่นก็มีสถานการณ์ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลไม่แตกต่างจากระดับประเทศมากนัก โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทห่างไกล ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาล ในปีพ.ศ.2545 จังหวัดขอนแก่นจึงได้ริเริ่ม “โครงการผลิตพยาบาลชุมชน เพื่อชุมชน ของชุมชนและโดยชุมชน” โดยนำร่องขึ้นที่อำเภอน้ำพอง มีโรงพยาบาลน้ำพองเป็นแกนประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องในชุมชน จากโครงการฯดังกล่าวทำให้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลในสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและโรงพยาบาลชุมชนลดลง รวมทั้งอัตราคงอยู่ในงานเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นร่วมกับโรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลชุมชนที่มีความพร้อมและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จึงได้ขยายการผลิตพยาบาลชุมชน เพื่อชุมชน ของชุมชนและโดยชุมชน จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2552-2558 จำนวน 200 คน เพื่อให้มีพยาบาลชุมชนเพียงพอครอบคลุมการให้บริการทุกพื้นที่ ในการนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ได้มีการปรับกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในหลักสูตรทั่วไปและกิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับนักศึกษาพยาบาลในโครงการฯเพื่อพัฒนาทั้งความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในชุมชน จะเห็นได้ว่า โครงการฯ ดังกล่าวมีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการศึกษาและอัตรากำลังของวิชาชีพพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น

บรรณานุกรม :