ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
นักวิจัย : ธีระ ศิริสมุด , สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล , ปฤษฐพร กิ่งแก้ว , สุรชัย โกติรัมย์ , ยศ ตีระวัฒนานนท์ , ทรงยศ พิลาสันต์ , วันทนีย์ กุลเพ็ง , แก้วกุล ตันติพิสิฐกุล , ศรีเพ็ญ ตันติเวสส
คำค้น : คนพิการ , การฟื้นฟูสมรรถภาพ , บริการสุขภาพ , บริการสาธารณสุข , อุปกรณ์ช่วยคนพิการ , ระบบประกันสุขภาพ
หน่วยงาน : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : 9786161123369 , hs2145 , http://hdl.handle.net/11228/4228 , HV5600 ธ661ก 2557
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจุบันประเทศไทยมีคนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการประมาณ 1.5 ล้านคน และยังมี คนพิการจำนวนมากที่เข้าไม่ถึงบริการหรือสวัสดิการของรัฐ เช่น ไม่ได้รับอุปกรณ์ เครื่องช่วยคนพิการ ทั้งที่มีความจำเป็น การที่คนพิการเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ เกิดจากอุปสรรคหลายประการ รวมถึงสิทธิการรักษาพยาบาลของคนพิการ ที่แม้ ระบบประกันสุขภาพภาครัฐ จะระบุหลักการเรื่องความครอบคลุมสิทธิประโยชน์ที่ จำเป็นสำหรับคนพิการ แต่ในทางปฏิบัติยังมีความแตกต่างในด้านรายการสิทธิ ประโยชน์ การบริหารจัดการ และกลไกการจ่ายค่าบริการตามสิทธิ รวมทั้งในส่วนที่ เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ ปัจจัยเหล่านี้ทำให้คนพิการบางกลุ่มเข้าไม่ถึง การบริการที่จำเป็น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพัฒนานโยบายและมาตรการเพื่อลดช่องว่าง และแก้ไขปัญหาความความเหลื่อมล้ำดังกล่าว รายงานการทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคน พิการฉบับนี้ ได้ศึกษาสถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงบริการอุปกรณ์ เครื่องช่วยคนพิการในระบบประกันสุขภาพภาครัฐของประเทศไทยและประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องจากต่างประเทศ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ที่สนใจ เพื่อใช้ในการกำหนดมาตรการลดความ เหลื่อมล้ำและคนพิการสามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยคน พิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ

บรรณานุกรม :