ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิจัย เปลี่ยนชีวิต
นักวิจัย : สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล , Somkiat Wattanasirichaigoon
คำค้น : วิจัย , ระบบสุขภาพ , ระบบสาธารณสุข
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : 9789742992170 , hs2138 , http://hdl.handle.net/11228/4184 , W60 ส232ว 2557
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

“วิจัย” เป็นกระบวนการที่มนุษย์ใช้เรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต และใช้เป็นวิธีที่จะเติมเต็มช่องว่างที่ขาดหายไปในการดำเนินชีวิต เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์หรือทำสิ่งที่คาดหวังไว้ให้เกิดขึ้น งานวิจัยมีขอบเขตกว้างขวาง ครอบคลุมทุกมิติ ทุกสาขาวิชาการวิชาชีพ การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ระดับเป้าหมายที่กำหนด ในอดีตนักวิจัยใช้วิธีสังเกตและบันทึก รวบรวมหลักฐาน แล้วสรุปผลลัพธ์ที่ได้ ต่อมางานวิจัยมีระเบียบวิธีที่ยึดหลักทางวิทยาศาสตร์และตรรกวิทยา ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่สะท้อนถึง “ภาพจริง” ของปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่งได้แน่ชัดมากขึ้น ได้ผลเร็วขึ้น หากทำซ้ำ ก็สามารถได้ผลลัพธ์ที่เหมือนเดิมหรือใกล้เคียงเดิม วิวัฒนาการของการวิจัยจึงเติบโตอย่างรวดเร็ว สร้างองค์ความรู้ในทุกศาสตร์ ทุกสาขาการคิดต่างเพื่อหา “ความจริง” จากธรรมชาติรอบตัวมนุษย์ ยังคงเป็นเทคนิคสำคัญที่มนุษย์ประสบความสำเร็จในการก้าวข้ามสู่องค์ความรู้ใหม่มาโดยตลอด งานวิจัยด้านสุขภาพ เป็นงานวิจัยที่มุ่งตอบโจทย์ที่มี “มนุษย์” เป็นศูนย์กลางของ โจทย์ปัญหา ที่อยู่รอบตัวมนุษย์และมีผลกระทบต่อสุขภาพทางร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอก ซึ่งรวมถึงเชื้อโรค สสาร พลังงาน เทคโนโลยี อาหาร สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ชุมชน สังคม ประเทศ ภูมิภาค และโลก ล้วนแต่มีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ส่วนงานวิจัยระบบสุขภาพจะเน้นเรื่องการจัดการทรัพยากร คน-เงิน-ของ-ความรู้ ที่มีอยู่ในสังคมหนึ่ง (Six Building Blocks ขององค์การอนามัยโลก) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดคุ้มค่าที่สุด และสร้างความสมดุลและยั่งยืนในทุกภาคส่วนของระบบสุขภาพ เชื่อมโยงกับเป้าหมายของการพัฒนาในภาคเศรษฐกิจ ภาคสังคมและภาคการเมืองของประเทศและภูมิภาค

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :