ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปฏิรูปกองทุนยุติธรรม
นักวิจัย : ปกป้อง ศรีสนิท
คำค้น : กระบวนการยุติธรรม , เครือข่ายวิชาการปฏิรูปประเทศไทย
หน่วยงาน : สำนักงานปฏิรูป (สปร.)
ผู้ร่วมงาน : สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ , สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ , ยุวดี คาดการณ์ไกล , มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ , มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) , แผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : 9786167374741 , http://hdl.handle.net/11228/3972
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ถ้าจะกล่าวว่า“ระบอบ ประชาธิปไตยเป็นโครงร่างกระบวนการยุติธรรมนั้นก็เปรียบได้กับเนื้อหนังมังสา”แต่กระบวนการ ยุติธรรมนั้นไม่ได้หมายถึงเพียงการใช้อำนาจของหน่วยงานต่างๆ แต่เป็นการให้บริการประชาชนโดยอำนาจความยุติธรรม และรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยใช้กระบวนการที่ชอบธรรมตามกฎหมาย งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาถึงปัญหา การใช้อำนาจตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขององค์กรต่างๆ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน(พ.ศ. 2555) โดยมุ่งศึกษาถึงปัญหาการใช้กฎหมายขององค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ตำรวจ อัยการ ศาล เป็นต้น ผู้วิจัย มุ่งเน้นศึกษาถึงปัญหาในชั้นสอบสวนของพนักงานสอบสวน เช่น การค้น การจับกุม เป็นต้น ปัญหาในชั้นรวบรวมพยาน และไต่สวนคดีของพนักงานอัยการ เช่น การควบคุมตัว การฝากขัง การซักถามพยาน เป็นต้น ปัญหาในชั้นพิจารณาคดีของศาล เช่น การซักถามพยาน การดำเนินคดีเด็กและเยาวชน การไต่สวนมูลฟ้องและการพิจารณาคดี เป็นต้น งานวิจัยของผู้เขียนได้ชี้ให้เห็นว่าปัญหาที่ต้องปฏิรูปวัฒนธรรมขององค์กรต่างๆ ที่กล่าวมาพร้อมๆ กัน เพราะกระบวนการยุติธรรมนั้นเปรียบเสมือนรถที่มีองค์กรต่างๆ เป็นล้อรถขับเคลื่อนไปในทิศทางการแก้ปัญหาเดียวกัน

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

หนังสือชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการสำรวจองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย

บรรณานุกรม :