ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย
นักวิจัย : ภูมินทร์ บุตรอินทร์
คำค้น : กระบวนการยุติธรรม , เครือข่ายวิชาการปฏิรูปประเทศไทย
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ , สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ , ยุวดี คาดการณ์ไกล , มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ , มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) , แผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : 9786163290106 , http://hdl.handle.net/11228/3969
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ถ้าจะกล่าวว่า “ระบอบประชาธิปไตยเป็นโครงร่างกระบวนการยุติธรรมนั้นก็เปรียบได้กับเนื้อหนังมังสา” แต่กระบวนการ ยุติธรรมนั้นไม่ได้หมายถึงเพียงการใช้อำนาจของหน่วยงานต่างๆ แต่เป็นการให้บริการประชาชนโดยอำนาจความยุติธรรม และรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยใช้กระบวนการที่ชอบธรรมตามกฎหมาย งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาถึงปัญหาการใช้อำนาจตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขององค์กรต่างๆ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2555) โดยมุ่งศึกษาถึงปัญหาการใช้กฎหมายขององค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ตำรวจ อัยการ ศาล เป็นต้น ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาถึงปัญหาในชั้นสอบสวนของพนักงานสอบสวน เช่น การค้น การจับกุม เป็นต้น ปัญหาในชั้นรวบรวมพยาน และ ไต่สวนคดีของพนักงานอัยการ เช่น การควบคุมตัว การฝากขัง การซักถามพยาน เป็นต้น ปัญหาในชั้นพิจารณาคดีของศาล เช่น การซักถามพยาน การดำเนินคดีเด็กและเยาวชน การไต่สวนมูลฟ้องและการพิจารณาคดี เป็นต้น งานวิจัยของผู้เขียนได้ชี้ให้เห็นว่าปัญหาที่ต้องปฏิรูปวัฒนธรรมขององค์กรต่างๆ ที่กล่าวมาพร้อมๆ กันเพราะกระบวนการยุติธรรมนั้นเปรียบเสมือนรถที่มีองค์กรต่างๆ เป็นล้อรถขับเคลื่อนไปในทิศทางการแก้ปัญหาเดียวกัน

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

หนังสือชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการสำรวจองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย

บรรณานุกรม :
ภูมินทร์ บุตรอินทร์ . (2556). การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ภูมินทร์ บุตรอินทร์ . 2556. "การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ภูมินทร์ บุตรอินทร์ . "การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556. Print.
ภูมินทร์ บุตรอินทร์ . การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2556.