ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เกษตรพันธสัญญา: ภาพรวมและบทสำรวจประเด็นปัญหาในประเทศไทย
นักวิจัย : นนท์ นุชหมอน
คำค้น : พันธสัญญา , กฎหมายเกษตรกรรม , เกษตรกรรม
หน่วยงาน : สำนักงานปฏิรูป (สปร.)
ผู้ร่วมงาน : สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ , สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ , ยุวดี คาดการณ์ไกล , มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ , มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) , แผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : 9786163290168 , http://hdl.handle.net/11228/3967
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาภูมิทัศน์การเคลื่อนย้ายทรัพยากรอาหารทั้งภายในและระหว่างประเทศได้เปลี่ยนรูปแบบไป อย่างมากด้วยแรงผลักดันทั้งจากผู้บริโภคในสังคมสมัยใหม่และจากประเทศผู้นำเข้าที่ให้ความสำคัญกับปัจจัยด้าน คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารมากขึ้นและจากผู้ผลิต โดยเฉพาะในกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมการเกษตรที่ได้ขยาย ตัวและปรับฐานะของตนเองจาก ‘คนกลาง’ ที่ทำหน้าที่เพียงจัดส่งระบาย/กักเก็บสินค้าจากเกษตรกร เข้ามามีบทบาทอื่นๆ ทางการตลาดที่ครบวงจรมากขึ้น เช่น การจัดจำหน่ายปัจจัยการผลิตการแปรรูปและการส่งออกหรือที่เรียกกันว่า ‘การรวมตัวในแนวดิ่ง’ (Vertical Integration) ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้การผลิตสินค้าอาหารของไทยหลายชนิดมุ่งสู่ทิศทางการพัฒนาที่เรียกว่า ‘กระบวนการกลายเป็นอุตสาหกรรม’ กล่าวคือ มีการเน้นการผลิตในปริมาณที่มากขึ้นและมีการใช้เทคโนโลยีทางการผลิตและการจัดการที่ทันสมัยมากขึ้นเพื่อเป้าหมายเชิงประสิทธิภาพต่างๆ เช่น การลดต้นทุนลดความ เสี่ยงหรือเพิ่มมูลค่าของผลผลิตมากที่สุด ในขณะที่เกษตรกรที่เดิมใช้ระบบการผลิตแบบครัวเรือนหรือในฟาร์มขนาดเล็ก (ซึ่งมีมูลค่าต่ำกว่าและมักจะเผชิญกับความเสี่ยงทางรายได้ที่สูง) จำนวนหนึ่งก็ต้องพยายามปรับตัวโดยสร้างความหลาก หลายของแหล่งรายได้ในฟาร์มมากขึ้น หรือไม่เช่นนั้นก็ผันตัวเองไปเป็นแรงงานนอกภาคการเกษตรซึ่งได้ผลตอบแทนทาง เศรษฐกิจที่สูงกว่า พลวัตเหล่านี้ได้เอื้อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบโครงสร้างตลาดสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร รวมทั้งนำมาสู่การเกิดขึ้นของระบบความสัมพันธ์แบบใหม่ระหว่างเกษตรกรและผู้เล่นอื่นๆ ในห่วงโซ่การผลิตที่เน้นการ รวมตัวและกำกับดูแลซึ่งกันและกันระหว่างขั้นตอนการตลาดมากขึ้นซึ่ง ‘เกษตรพันธสัญญา’ (Contract Farming) ถือ เป็นรูปแบบความสัมพันธ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในปรากฏการณ์นี้

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

หนังสือชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการสำรวจองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย

บรรณานุกรม :