ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดทำระบบบริการข้อมูลสถิติสุขภาพแบบบูรณาการบนอินเทอร์เน็ต , Comprehensive Health Statistics Provision System Development on the Internet
นักวิจัย : พินิจ ฟ้าอำนวยผล , Pinij Faramnuayphol
คำค้น : สารสนเทศทางการแพทย์ , บริการสารสนเทศ , เทคโนโลยีสารสนเทศ , Information Technology
หน่วยงาน : -
ผู้ร่วมงาน : สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ , Health Information System Development Office
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : hs2101 , http://hdl.handle.net/11228/4006 , W26.5 พ685ก 2557 , 54-009
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการจัดทำระบบบริการข้อมูลสถิติสุขภาพแบบบูรณาการบนอินเทอร์เน็ต พัฒนาขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการรวบรวมข้อมูลสถิติสุขภาพ ที่ครอบคลุมประเด็นด้านสุขภาพอย่างครอบคลุมและครบถ้วน 2. เพื่อจัดทำระบบนำเสนอข้อมูลสถิติสุขภาพบนอินเทอร์เน็ต ที่มีความครอบคลุมประเด็นทางสุขภาพ และมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสม ตอบสนองต่อความต้องการใช้ข้อมูลในลักษณะต่างๆ 3. เพื่อจัดระบบบริการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่ตรงกับความต้องการของภาคีด้านสุขภาพ โดยระบบสามารถให้ข้อมูลได้ในเวลาอันเหมาะสม ตามสถานะการมีอยู่ของข้อมูล 4. เพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้ในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสุขภาพ และความเข้าใจในธรรมชาติและข้อจำกัดของข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อการเลือกใช้และตีความอย่างเหมาะสม

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :