ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสํารวจความคิดเห็น ด้วย Real Time Delphi

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสํารวจความคิดเห็น ด้วย Real Time Delphi , Real Time Delphi study of universal health insurance
นักวิจัย : นเรศ ดํารงชัย , ปวรภัส โพธิสุข , จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์
คำค้น : ระบบประกันสุขภาพ , Health Insurance Systems , ประกันสุขภาพ , การสำรวจความคิดเห็น , เทคนิค Real Time Delphi
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค , สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : hs1475 , http://hdl.handle.net/11228/2415 , W100 น266ส 2551 , 50ค009-5
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : โครงการศึกษาภาพอนาคตและเส้นทางสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ยั่งยืนของประเทศไทย
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.), สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.), กระทรวงสาธารณสุข. สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์

บรรณานุกรม :
นเรศ ดํารงชัย , ปวรภัส โพธิสุข , จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ . (2551). การสํารวจความคิดเห็น ด้วย Real Time Delphi.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
นเรศ ดํารงชัย , ปวรภัส โพธิสุข , จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ . 2551. "การสํารวจความคิดเห็น ด้วย Real Time Delphi".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
นเรศ ดํารงชัย , ปวรภัส โพธิสุข , จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ . "การสํารวจความคิดเห็น ด้วย Real Time Delphi."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551. Print.
นเรศ ดํารงชัย , ปวรภัส โพธิสุข , จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ . การสํารวจความคิดเห็น ด้วย Real Time Delphi. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2551.