ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนร่วมโดยตรง (Direct stake holders) ต่อรูปแบบต้นสังกัดของสถานีอนามัยในเขตอำเภอบ้านแพ้วภายหลังการออกนอกระบบราชการของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว , Vision and opinion of direct stake holders on administration structure of the community health post in Banpaew distric after privatisation of the Banpaew hospital
นักวิจัย : ศิริวรรณ ศิริบุญ , Siriwan Siribun , ศิริพันธุ์ สาสัตนย์ , บุศริน บางแก้ว, สุทธชัย จิตพันธุ์กุล , สุทธิชัย จิตพันธุ์กุล , Siriphan Sasatry , Busarin Bangkaew , Sutichai Jitaphakul , วิทยาลัยประชากรศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะพยาบาลศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะแพทยศาสตร์ , Chulalongkorn University, Nursing , Chulalongkorn University, Medicine
คำค้น : Health Service Systems , Health Decentralize , Health Planning , Health Services , ระบบบริการสุขภาพ , การกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข , การบริหารสาธารณสุข , อนามัย, บริการ , การกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข , การบริการสาธารณสุข , Administration structure of the community health post , privatisation , Banpaew hospital , รูปแบบต้นสังกัดของสถานีอนามัย , การออกนอกระบบราชการ , โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : DOWNLOAD FULLTEXT[THAI]/fullt/res/hs1144.zip , http://hdl.handle.net/11228/1997 , WX153 ศ486ก 2547 , 46ค011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : th
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ชื่องานวิจัย การศึกษาข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนร่วมโดยตรง (Direct stake holders) ต่อรูปแบบ ต้นสังกัดของสถานีอนามัยในเขตอำเภอบ้านแพ้วภายหลังการออกนอกระบบ ราชการของโรงพยาบาลบ้านแพ้วชื่อผู้วิจัย ศิริวรรณ ศิริบุญ, ศิริพันธุ์ สาสัตย์, บุศริน บางแก้ว, สุทธิชัย จิตะพันธ์กุลแหล่งทุน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขปีที่พิมพ์ 2547บทคัดย่อโรงพยาบาลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เป็นโรงพยาบาลของรัฐเพียงโรงพยาบาลเดียวที่ออกนอกระบบราชการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2543 โดยได้รับการคาดหมายว่าจะเป็นองค์กรที่มีบทบาทและหน้าที่สำคัญในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว แต่เนื่องจากหน่วยบริการปฐมภูมิในระดับพื้นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับโดยตรงของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จึงส่งผลต่อความเป็นเอกภาพในการจัดการด้านสุขภาพในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กำหนดให้รัฐกระจายอำนาจการปกครองไปสู่องค์กรส่วนท้องถิ่น ทำให้มีแนวความคิดที่จะถ่ายโอนหน่วยราชการในพื้นที่ ซึ่งรวมถึงสถานีอนามัยให้ไปอยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หรือ เทศบาล ด้วยเหตุนี้จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่า สถานีอนามัยซึ่งเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิควรสังกัดอยู่กับองค์กรใด ระหว่างหน่วยราชการ (สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ กระทรวงสาธารณสุข) โรงพยาบาลบ้านแพ้ว มหาชน ภายใต้การกำกับของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตำบล) และรูปแบบการดำเนินการหรือความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยบริการต่างๆในระบบสุขภาพระดับอำเภอควรเป็นอย่างไร รวมทั้งระบบการกำกับดูแลระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอควรมีรูปแบบเป็นเช่นไร ด้วยเหตุนี้ การศึกษาวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสังกัดที่เหมาะสมของหน่วยบริการปฐมภูมิของรัฐภายใต้รูปแบบ “ระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ” ที่สอดคล้องกับ “ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า” และ “แนวโน้มการกระจายอำนาจ”ศึกษารูปแบบการดำเนินการและความสัมพันธ์ภายในของหน่วยบริการทางสุขภาพของรัฐในเขตอำเภอบ้านแพ้ว เพื่อให้ระบบสุขภาพระดับอำเภอมีการดำเนินการที่มีคุณภาพ 3. ศึกษาระบบการกำกับดูแลระบบบริการสุขภาพของอำเภอบ้านแพ้ว วิธีการศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 2 แบบคือ การสัมภาษณ์ส่วนบุคคลเชิงลึก (indepth interview) และการสนทนากลุ่ม (focus group discussion) พื้นที่ที่ศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลจำนวน 12 ตำบลของอำเภอบ้านแพ้ว ซึ่งประกอบด้วยตำบลบ้านแพ้ว ตำบลคลองตัน ตำบลหลักสอง ตำบลหลักสาม ตำบลเจ็ดริ้ว ตำบลสวนส้ม ตำบลอำแพง ตำบลเกษตรพัฒนา ตำบลหนองสองห้อง ตำบลหนองบัว ตำบลยกกระบัตร และตำบลโรงเข้ โดยศึกษาจากประชากร 3 กลุ่มคือ กลุ่มผู้นำชุมชน (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศมนตรี และประธานองค์การบริหารส่วนตำบล) รวม 53 ราย กลุ่มผู้บริหารโรงพยาบาล และผู้บริหารของรัฐและสถานีอนามัย รวม 6 ราย กลุ่มผู้บริหารของรัฐและหัวหน้าสถานีอนามัยรวม 21 ราย ผลการศึกษาต้นสังกัดที่เหมาะสมของสถานีอนามัยในประเด็นที่เกี่ยวกับทางเลือกของต้นสังกัดของสถานีอนามัยมี 3 ทางคือ สังกัดหน่วยราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว มหาชน นอกระบบราชการซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อจำกัดที่ควรคำนึงถึง ส่วน รูปแบบการดำเนินงานและความสัมพันธ์ภายในของหน่วยบริการในระบบสุขภาพ ผลการศึกษาความคิดเห็นมีต่อรูปแบบการดำเนินงานและความสัมพันธ์ภายในของหน่วยบริการต่างๆในระบบสุขภาพระดับอำเภอชี้แนะว่า การแบ่งงานระหว่างโรงพยาบาลบ้านแพ้วและสถานอนามัยควรมีความชัดเจน โดยโรงพยาบาลบ้านแพ้วควรมุ่งเน้นด้านการรักษา ส่วนสถานีอนามัยควรรับผิดชอบด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาความซ้ำซ้อน การจัดสรรงบประมาณควรอยู่ในรูปของเบี้ยเลี้ยงเพื่อการปฏิบัติงานภาคสนาม รวมทั้งสนับสนุนยานพาหนะและค่าใช้จ่ายสำหรับน้ำมันเชื่อเพลิงเพื่อการปฏิบัติงานด้วย สำหรับประเด็นด้านความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานนั้น โดยเฉพาะสัมพันธภาพของคณะบุคคลที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการ ที่ยังคงพบว่ามีความไม่เข้าใจกันระหว่างผู้บริหารระดับสูงขององค์กรหลายองค์กรที่รับผิดชอบงานด้านบริการสุขภาพของอำเภอบ้านแพ้ว นอกจากนี้ ยังมีการเสนอแนะให้องค์กรที่ความพร้อมด้านงบประมาณและอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างโรงพยาาบาลบ้านแพ้ว มีส่วนช่วยในการสนับสนุนด้านยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นแก่องค์กรอื่นๆ โดยเฉพาะสถานีอนามัย การกำกับดูแลระบบบริการสุขภาพของอำเภอบ้านแพ้ว ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ามีความไม่สอดคล้องกันระหว่างผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม ทั้งนี้เพราะในการสัมภาษณ์เชิงลึกมีผู้นำชุมชนเป็นจำนวนมากที่มีความเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตั้งคณะกรรมการหรือหน่วยงานขึ้นมากำกับดูแลระบบบริการสุขภาพของอำเภอบ้านแพ้วเป็นการเฉพาะ ในขณะที่ในการสนทนากลุ่ม 3 กลุ่มนั้น มีกลุ่มของการสนทนาเพียงกลุ่มเดียวที่มีความเห็นสอดคล้องกับเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้โดยเหตุผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและจากการสนทนากลุ่มกล่าวเป็นเหตุผลที่ใกล้เคียงกัน

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :