ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความรุนแรงต่อผู้พิการ : สถานะความรู้และข้อเสนอโครงการวิจัย , Violence and people with disabilities literature review and redearch proposal
นักวิจัย : เพ็ญจันทร์ ประดับมุข-เชอร์เรอร์
คำค้น : Health Promotion , Disabled Persons , การส่งเสริมสุขภาพ , คนพิการ , ความรุนแรง , งานวิจัย
หน่วยงาน : แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : hs1443 , http://hdl.handle.net/11228/2279 , WB320 พ885ค 2549 , 48ข048-4
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความรุนแรงเกิดได้กับคนทั่วไปทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่ม หากแต่ว่าด้วยโครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรมทำให้คนกลุ่มหนึ่งมีแนวโน้มที่ตกเป็นเหยื่อของความรุ่นแรงมากกว่าคนอีกกลุ่มหนึ่ง บทความชิ้นนี้มุ่งทบทวนแนวคิด และสถานะองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงต่อผู้พิการ โดยชี้ให้เห็นว่าสังคมอธิบายและให้ความหมายความพิการผ่านตัวแบบทางการแพทย์เป็นสำคัญ โดยการสร้างภาพให้คนพิการ เป็นคนที่ไม่สมบูรณ์ผิดปรกติ หรือด้อยกว่าคนปกติ เช่น เหมือนเด็ก มีตำหนิ ผิดธรรมชาติ ไม่เป็นที่สนใจ พึ่งพิง ต้องการการปกป้อง เป็นบุคคลน่าสงสาร ทำงานให้ผลิตไม่ได้ ภาพร่างทางสังคมของคนพิการเช่นนี้ ตีตรา (label) สร้างภาพให้คนพิการให้กับคนพิการให้มีลักษณะที่สูญเสียความสามารถ ลดคุณค่า ตลอดจนสร้างความชอบธรรมให้ต่อต้านเกลียวกลัว กระทำกำหนดและควบคุม รวมทั้งสร้างกฎระเบียบที่จะทำให้คนพิการตกอยู่ในภาวะพึ่งพิง ถูกแบ่งแยก หรือถูกเอารัดเอาเปรียบ นอกจากนั้น ยังพบอีกว่า ผู้หญิงพิการมีแนวโน้มการถูกระทำความรุนแรงมากกว่าคนพิการทั่วไป เพราะความเป็นผู้หญิงและเพราะข้อจำกัดด้านความพิการที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง การถูกแยกตัวให้อยู่ลำพัง และความสามารถในการแสวงหาความช่วยเหลือ ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยของการเกิดความรุ่นแรงในคนพิการ และแนวโน้มของการเป็นผู้ถูกกระทำซ้า การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความรุนแรงต่อคนพิการในประเทศไทยยังไม่ปรากฎ และมีความจำเป็นต้องเร่งสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อหาแนวทางป้องกันและช่วยเหลือในอนาคต

แผนงานสร้างเสริมสุชภาพคนพิการในสังคมไทย , ศูนย์ศิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ,สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Violence is a widespread phenomenon, occurring among different genders, ages and social groups. However, some people, particularly disable people, are more likely to be victimized than able people due to social and cultural circumstances. This paper examines key issues related to violence against disabled people. It begins with an examination of how the medical model explain and gives meaning to disability by portraying disable people as abnormal, child-like, ‘damaged goods’, ‘freaks of nature’, unattractive, dependent, in need of protection, and object of pity, unproductive, and tainted by disease/ill-health. These social representations have been fed in the ideas of deviancy from the norm and supposed inferiority. Such labels imply both a functional loss and a lack of worth, they perpetuate and legitimate offensive responses by non-disabled people including over-protection, discrimination and abuse. In addition, the literature review indicates that women with disabilities are at a much higher risk of being sexually abused, compared to other women. As women, They are oppressed in a society of male domination. As disabled, they are dependent, isolated and unable to seek help. Research in Thailand concerning violence against disabled people is scarce. Thus, systematic research and interventions are needed to reduce violence against disabled people.

บรรณานุกรม :