ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาระบาดวิทยาและผลการรักษาของผู้ป่วยผู้ใหญ่โรคมะเร็งโลหิตวิทยาในประเทศไทย , Epidemiology and clinical outcomes of the patients with hematologic malignancy : Thai Society of Hematology
นักวิจัย : สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย , Thai Society of Hematology
คำค้น : Health Prevention and Control , Health Technology Assessment System , Epidemiology , Neoplasms -- therapy , การป้องกันและควบคุมโรค , ระบบเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ , ระบาดวิทยา , เนื้องอก -- การรักษา , patients with hematologic malignancy , โรคมะเร็งทางโลหิตวิทยา , ผลการรักษาโรคมะเร็ง
หน่วยงาน : สมาคม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : hs1150 , http://hdl.handle.net/11228/1411 , QZ275 ส293ก 2547 , 46ค024
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : th
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ชื่องานวิจัย การศึกษาระบาดวิทยาและผลการรักษาของผู้ป่วยผู้ใหญ่โรคมะเร็งโลหิตวิทยาใน ประเทศไทยชื่อผู้วิจัย สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทยแหล่งทุน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่พิมพ์ 2547บทคัดย่อการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพี่อศึกษาระบาดวิทยาโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยา วิธีการรักษา การใช้เทคโนโลยีการวินิจฉัยและรักษา ผลการรักษาโรคผู้ป่วยผู้ใหญ่โรคมะเร็งโลหิตวิทยา เพื่อนำ ข้อมูลไปกำหนดแนวทางการรักษาโรคที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นในการ ทำวิจัยร่วมสถาบันโลหิตแพทย์ทั่วประเทศ โดยการพัฒนาระบบการลงทะเบียนโรค (disease registry) มีโลหิตแพทย์จากสถาบันต่างๆ ที่ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มนี้เข้าร่วมในโครงการรวมทั้งสิ้น 9 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น โดยเก็บข้อมูลและติดตามผลการรักษาของผู้ป่วย เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี ใช้ระยะเวลาในการพัฒนาแบบบันทึกข้อมูล พัฒนาระบบการลงข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เตรียมความพร้อมของบุคลากรเป็นเวลา 6 เดือนระหว่างวันที่ 1 มกราคม-30 มิถุนายน 2546 และดําเนินการเก็บข้อมูลผู้ป่วยตั้งแต 1 กรกฏาคม 2546 เป็นต้นมา ตัดข้อมูลเพื่อทําการ วิเคราะห์เบื้องต้น วันที่ 30 มีนาคม 2547 ผลการดําเนินการในเบื้องต้น สามารถเก็บข้อมูลผู้ป่วยได้ รวมทั้งสิ้น 1124 ราย (เป็นผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยระหว่าง 1 ก.ค. 2546 - 30 มีนาคม. 2547 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 9 เดือน) ข้อมูลที่เก็บได้ในขั้นแรกนี้เป็นข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยและอาการของผู้ป่วยเนื่องจากผลการรักษาต้องใช้เวลาในการติดตามผู้ป่วยต่ออีกอย่างน้อย 3 ปี ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ชนิดของโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยาที่พบบ่อยที่สุด คือมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (lymphoma) ร้อยละ 51.2 รองลงมาคือ มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน(acute leukemia) ร้อยละ 20.3 มะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิด CML ร้อยละ 10.7, multiple myeloma ร้อยละ 7.7, ส่วน MDS, myeloproliferative disorder และ CLL พบน้อยมาก เพียงร้อยละ4.4 , 3.9 และ 2.0 ตามลําดับ ผู้ป่วยเกือบทุกโรคเป็นชายและหญิงใกล้เคียงกันยกเว้นผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดCML เป็นชายมากกว่าหญิงในอัตราส่วนประมาณ 3:2 ผู้ ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในวัยกลางคนและสูงอายุ อายุเฉลี่ย 52.5 ปี ผู้ป่วยร้อยละ 28.1 ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ร้อยละ 15.6 เป็นผู้สูงอายุ และผู้ป่วยร้อยละ 56.5 ใช้สิทธิบัตรทองในการรักษาพยาบาลร้อยละ 26.3 ใช้สิทธิ สวัสดิการของรัฐบาลร้อยละ 6.8 ใช้สิทธิประกันสังคม และร้อยละ 8.7 จ่ายค่ารักษาเอง ผู้ป่วยที่อยู่ในต่างจังหวัดเป็นผู้ป่วยที่ใช้สิทธิบัตรทองมากกว่าผู้ป่วยที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและโรงเรียนแพทย์มี ที่ตั้งอยู่ในส่วนกลางมีสัดส่วนผู้ป่วยที่ใช้สิทธิบัตรทองน้อยกว่าร้อยละ 20 ทั้งสิ้น ยกเว้นศิริราชที่มีผู้ป่วยกลุ่มนี้ถึงร้อยละ 43.7 โรงพยาบาลรามาธิบดี และจุฬาลงกรณ์มีผู้ป่วยที่ใช้สิทธิสวัสดิการราชการถึงร้อยละ 55.6 และ 46.5 ตามลําดับ ผู้ปวยที่ใช้สิทธิสวัสดิการราชการมีแนวโน้มจะได้รับชุดยาเคมีบําบัดที่มีราคาแพงมากกว่าผู้ป่วยที่ใช้สิทธิอื่นในการรักษา และพบว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบร่วมด้วย ร้อยละ 12.2 ติดเชื้อ HIV ร่วมด้วยร้อยละ 8.3 ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าติดตามต่อไป การดําเนินการลงทะเบียนผู้ป่วยผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของโครงการฯที่ผ่านมา มีปัญหาเนื่องจากต้องทําการแก้ไขและพัฒนาระบบเป็นระยะ ทําการลงทะเบียนได้ช้า เนื่องจากระบบ อินเตอร์เน็ตช้า หรือระบบ LAN ภายในสถาบันมีปัญหาจากการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ u63246 . ผู้ช่วยวิจัยในบางสถาบันไม่คุ้นเคยกับคอมพิวเตอร์ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เมื่อเกิดปัญหาในการลงข้อมูล เมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานระยะ ที่1 แล้วทางโครงการฯ จึงตัดสินใจปรับเปลี่ยนการลงข้อมูลเป็นการส่งแบบบันทึกข้อมูลมายังศูนย์กลางเพื่อลงข้อมูลที่เดียวแทนการลงข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต และจะได้ดําเนินการเก็บข้อมูลส่วนที่เป็นผลการรักษารวมทั้งปรับให้ระบบการลงทะเบียนผู้ป่วยประสานไปกับระบบการให้บริการตามปกติเพื่อให้สามารถใช้ในงานประจําได้ต่อไป

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

โครงการเครือข่ายประสานงานวิจัยคลินิกสหสถาบัน

Research Title Epidemilolgy and clinical outcomes of the patients with hematologic malignancyResearcher Thai Society of HematologyFunding Health Systems Research InstituteYear 2004AbstractAccording to advance technology now the patients who suffered from hematologic malignancy can be cured or at least live longer with better quality of life. However the standard treatments that were used internationally are costly and it is impossible to give best treatment to every Thai patient who suffered from hematologic malignancy due to shortage of budget and man power involved in this problem. In routine practice there are variation on investigations and treatments depend on the patients socio-economical status and health insurance scheme leading to difference cure rate and survival time of the patients. The suitable clinical practice guideline (CPG) for treatment of this group of disease in Thailand can not establish at present because of lacking basic data about the situation of these disease in our country. To establish disease registry of hematologic malignancy would give the information about epidemiology, variation of practice and clinical outcome which is useful for developing suitable CPG for treatment of hematologic malignancy in Thailand.The study was performed by establish the network of hematologist form 9 leading institute in Thailand who deliver treatment to this group of patients working together to create case record form. System of data collection and quality control concurrent with development of web base data entry system was done in the first 6 months of the project, starting on January 15, 2003. Then the process of data collection and data entry on web was performed during July 1, 2003 to March 30, 2004. The quality controlled and monitoring was performed concurrently. It was planned to register the patients and follow up them for at least 3 years.During the first 9 months of data collection there were 1,124 patients registered to the system. The diagnosis were malignant lymphoma 51.2%, acute leukemia 20.3%, CML 10.7%, multiple myeloma 7.7% . About the expense of treatment, 56.5% of the patients using universal health coverage or “30 baths” scheme, 26.3% using government welfare, 6.8% under social security scheme and 8.7% pay out of pocket. The patients who are under government welfare have tendency to receive more effective and expensive treatment than patients under other scheme. There is an interesting data that 12.2% and 8.3% of lymphoma patients infected by viral hepatitis and HIV consecutively.There are some problems about using web based data entry system. Even though it is good to get data on real time but it is rather difficult to manage because the internet system and local network of the participate institutes were attacked by virus computer several times. And some research assistants are not familiar to computer program. After first phase of study, the data entry will be changed to sending case record form to the center fordata entering instead of using web base system.

บรรณานุกรม :