ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจสถานะสุขภาพและสภาพการใช้ยาของประชาชนในชุมชน , Survey of health status and drug utilization of people in community
นักวิจัย : Wuntipong Satawongtip , วุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ , อุษาวดี มาลีวงศ์ , ปิลันธนา สัจจวาที , ธนารัตน์ เกียรติสกล , ไพบูลย์ อัศวธนบดี , สุทธิรัตน์ บุษดี , Ausawadee Maleewaong , Pisantana Sachawktee , Tanarat Kiasakol , Paiboon Asawatanabodee , Suteerat Busadee
คำค้น : Health Surveys , Drug Utilization , Community Pharmacy Services , ระบบบริการสุขภาพ , ระบบประกันสุขภาพ , อนามัย, การสำรวจ , การใช้ยา , เภสัชกรรมชุมชน, การบริการ , การบริการสาธารณสุข , การใช้บริการทางสุขภาพ , พฤติกรรมการใช้ยา , ร้านยามหาวิทยาลัยมหาสารคาม , พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : hs1087 , http://hdl.handle.net/11228/1331 , WB330 ว876ก 2546
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : th
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ชื่อหน้าปก : รายงานวิจัยเรื่องการสำรวจสถานะสุขภาพและสภาพการใช้ยาของประชาชนในชุมชน

ชื่องานวิจัย การสำรวจสถานะสุขภาพและสภาพการใช้ยาของประชาชนในชุมชนผู้วิจัย วุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ และคณะแหล่งทุน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขปีที่พิมพ์ 2546บทคัดย่อ การศึกษาเรื่องการสำรวจสถานะสุขภาพและสภาพการใช้ยาของประชาชนในชุมชนเป็นงานวิจัยหนึ่งในชุดวิจัยเกี่ยวกับบทบาทร้านยากับโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรค เมื่อรัฐบาลประกาศนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและเริ่มโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคนั้นวิชาชีพเภสัชกรรมมีความตื่นตัวเกี่ยวกับการปรับบทบาทร้านยา ซึ่งถือเป็นสถานบริการด่านหน้าทางเภสัชกรรมให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนภายใต้บริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพของชาติ ร้านยามหาวิทยาลัยเป็นร้านยาแห่งเดียวในประเทศที่ได้เข้าร่วมโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคในฐานะสถานบริการระดับรองของโรงพยาบาลมหาสารคาม ร้านยามหาวิทยาลัยเป็นวิสาหกิจของคณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต (Doctor of Pharmacy) บทบาทของการเป็นสถานบริการทางสุขภาพที่สมบูรณ์จะต้องสามารถให้บริการทั้งในเชิงรุกและเชิงรับเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปอยู่แล้วว่า ร้านยาได้ทำบทบาทเชิงตั้งรับมาอย่างยาวนานแต่บทบาทเชิงรุกซึ่งหมายถึงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนั้น ถือเป็นบทบาทใหม่ที่ท้าทายต่อร้านยาว่าจะสามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้หรือไม่เพียงใด โรงพยาบาลมหาสารคาม กำหนดให้ชุมชนนาควิชัย เทศบาลเมืองมหาสารคามเป็นพื้นที่ รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมสาธารณสุขเชิงรุกของร้านยามหาวิทยาลัย การที่ร้านยาจะสามารถปฏิบัติ ภารกิจใหม่ที่ยังไม่ชำนาญให้สำเร็จลุล่วงลงได้นั้น จำเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชน นาควิชัยอย่างเพียงพอองค์ความรู้ที่จำเป็นที่สุดเพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนดำเนิน กิจกรรมสาธารณสุขเชิงรุกก็คือ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะสุขภาพและสภาพการใช้ยาในชุมชน

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Research Title Survey of health status and drug utilization of people in communityResearcher Wuntipong Satawongtip, et al.Funding Health Systems Research InstituteYear 2003Abstract This study “ Survey of health status and drug utilization of people in Community “ is one of the studies in research series “ Role of drug store in the Universal Coverage (UC) Program” Since the government implemented the universal coverage policy and started the UC Program, profession is urged to improve the role of drug store. Drug store, which is a primary health care setting for community, should be able to response to people’s need under the change of national health system. University Pharmacy (UniPham) is the only drug store in Thailand that participated in the UC program as a sub-contractor of Mahasarakham Hospital. University Pharmacy, an enterprise body of Faculty of Pharmacy and Health Sciences, Mahasarakham University, was established with an objective to be a community practice setting that supports learning process in Doctor of Pharmacy program. The complete role of health care setting needs to include both active and passive health services. It has accepted that drug stores preformed passive role in health services for a long time. Health promotion and health prevention are new challenge roles for them. Mahasarakham Hospital assigned Nakkhawichai community to be a study area for University Pharmacy to implement its active health activities. In order to achieve this new role. Understanding of health status and drug utilization in community is a prerequisite for the University Pharmacy to plan an active public health intervention.

บรรณานุกรม :