ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปฏิรูประบบสุขภาพ : กรณีศึกษาประเทศสาธารณรัฐเกาหลี , Health care reform in Korea
นักวิจัย : สัมฤทธิ์ ศรีธำรงค์สวัสดิ์ , Samrit Srithamrongsawats
คำค้น : Health Systems Reform -- Korea , Health Care Reform -- Korea , Korea , การปฎิรูประบบสุขภาพ , เกาหลี , การปฏิรูประบบสาธารณสุข , ระบบสุขภาพ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : hs0738 , http://hdl.handle.net/11228/1361 , WA540.JK6 ส616ก 2543
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : th
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การปฏิรูประบบสุขภาพ: กรณีศึกษาประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เกาหลีเป็นประเทศหนึ่งในเอเชียที่มีระดับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสูงและเป็นสมาชิกของประเทศกลุ่มความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ (OECD) โดยสามารถให้หลักประกันสุขภาพกับประชาชนได้อย่างทั่วหน้าภายในระยะเวลาอันสั้นเพียง 12 ปี ด้วยมาตรการจำกัดชุดสิทธิประโยชน์และกำหนดอัตราเบี้ยประกันที่ต่ำ การขยายระบบประกันสุขภาพของเกาหลีมีบริบทที่สำคัญคือ บริบทด้านการเมืองและภาวะเศรษฐกิจของประเทศ การขยายความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพและขยายชุดสิทธิประโยชน์เกิดในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีการเจริญเติบโตสูง ขณะเดียวกันบริบทด้านการเมืองก็มีส่วนผลักดันสำคัญ กล่าวคือการผลักดันนโยบายหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเกิดในช่วงที่รัฐบาลทหารต้องการความชอบธรรมในการปกครองบ้านเมือง การรวมระบบประกันสุขภาพเกิดในช่วงที่มีรัฐบาลใหม่ที่ได้รับการยอมรับจากประชาชน กลไกสำคัญของการปฏิรูปคือนโยบายของพรรคการเมืองและการออกกฎหมาย ทั้งนี้มาตรการที่ใช้มีทั้ง การขยายความครอบคลุมการมีหลักประกันและชุดสิทธิประโยชน์ การขยายระบบบริการไปยังในชนบทและพัฒนาคุณภาพระบบบริการ การปรับโครงสร้างของระบบประกัน มีการรวมระบบและองค์กรประกันสุขภาพ การปรับเปลี่ยนวิธีการจ่ายเงินให้กับผู้ให้บริการ การแยกบทบาทระหว่างการสั่งยาและการจ่ายยา และการลงทุนในบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในด้านความสำเร็จของการปฏิรูประบบสุขภาพนั้น กล่าวได้ว่าประสบความสำเร็จในการขยายหลักประกันสุขภาพให้แก่ประชาชนทุกคนแต่ก็ยังคงมีปัญหาที่ต้องแก้ไข สำหรับการปฎิรูปในช่วงหลังนั้นยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าจะประสบความสำเร็จเพียงใด ทั้งนี้ความสำเร็จดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้นอกจากตัวระบบที่เหมาะสมแล้วปัจจัยด้านการเมืองภายในระบบสุขภาพเองนับเป็นปัจจัยกำหนดที่สำคัญ โดยเฉพาะกลุ่มวิชาชีพต่างๆที่มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบประกันสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Health Care Reform in Korea Korea is one of OECD countries in Asia, which had high economic growth and could achieve universal coverage of health care shortly, only 12 years of development by setting limited benefit package in addition to low contribution rate. Rapid expansion of insurance coverage and benefit package was accordance with country’s high economic growth. In addition, political context is also crucial for the achievement, conflict between the North and South Korea and military regime tried to obtain legitimacy in the process of gaining political power, furthermore, integration of insurance schemes was succeeded during new popular political party become a government. Legislation is the main mechanisms of reform in Korea in addition to strong political commitment. Strategies of reform included expansion of insurance coverage and benefit package, redeployment of health resources, quality improvement, structural reform of insurance system, reform of payment mechanisms and separation of drug prescribing and dispensing role, and increase investment in health promotion. Even Korea succeeded in achieving universal coverage some problems remained. For the recent reform, there is not enough evidence to show success and it’s still too early to evaluate. Success in reform is determined not only by appropriate designed of the reform but also political factors, especially, political factor in the health sector.

บรรณานุกรม :