ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพและธรรมภิบาลระดับ อบต. : การเรียนรู้ร่วมกับท้องถิ่น , An action research promoting local government and people participation : Learning by practicing with TAOs: First Phase
นักวิจัย : ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ , Direk Patamasiriwat , กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข , ดนัย พาหุยทธ์ , ดาริน คงสัจวิวัฒน์ , ชาณวุฒิ ไชยรักษา , Kittipat Saentaweesuk , Danai Pahuyot , Darin Khonhsatwiwan , Chanwun Chairaksa
คำค้น : Local Administration , Health Administration , การบริหารสาธารณสุข , การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ , การปกครองท้องถิ่น , การกระจายอำนาจ , learning by doing , capacity building , Tambon Administration Organizations (TAOs) , การเรียนรู้ควบคู่การทำงาน , การเพิ่มสมรรถนะของหน่วยงานท้องถิ่น , องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/1317 , WA546.JT3 ด554ก 2546 , 45ค038
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : th
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ชื่อหน้าปก: รายงานฉบับสมบูรณ์การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพและธรรมภิบาลระดับอบต.: การเรียนรู้ร่วมกับท้องถิ่น

ชื่อวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพและธรรมภิบาลระดับดับ อบต : การเรียนรู้ร่วมกับท้องถิ่นผู้วิจัย ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และคนอื่นๆแหล่งทุน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขปีที่พิมพ์ 2546บทคัดย่อการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลระดับอบต. โดยเน้นเรื่อง การเรียนรู้ร่วมกับท้องถิ่น และได้ประสานกับจังหวัดพิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ เป็นพื้นที่นำร่อง และมีโครงการที่จะขยายขอบเขตการวิจัยเชิงปฏิบัติการระยะที่สองร่วมกับอีก 3 จังหวัด คือ กำแพงเพชร สุโขทัย และอุตรดิตถ์ รวมกับพื้นที่เดิมเป็น 6 จังหวัด โดยประสานกับ อบต. เข้าร่วมโครงการจังหวัดละ 10 แห่ง รวมเป็น 60 แห่ง โครงการนำร่องระยะที่หนึ่งนี้ยึดหลัก การเรียนรู้ร่วมกัน 3 ฝ่าย ระหว่าง สถาบันการศึกษา กับ อบต. ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ และ ประชาคม ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ มีกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดเวทีสนทนา 3 ฝ่าย จัดสัมมนา จัดทำกรณีศึกษา การจัดระบบข้อมูลและบัญชี และการเยี่ยมเยียน อบต.เป็นครั้งคราว เพื่อทราบข้อมูล ปัญหาและอุปสรรค และให้คำแนะนำในการพัฒนาฐานข้อมูล / เครื่องมือชี้วัด รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาคมในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกิจการของ อบต. เช่น การเสนอความคิดเห็น และการตรวจสอบการทำงานของ อบต. เป็นต้น เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิด การเรียนรู้ร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย ไม่ใช่เป็นการสอนหรืออบรมที่ได้จากสถาบันการศึกษาเพียงฝ่ายเดียวการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทในการเข้าไปร่วมในการวางแผนติดตามการทำงานของอบต.ในทุกๆ ด้าน จะทำให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงาน นอกจากนี้ การที่ อบต.จำนวนหลายพันหน่วยเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นใหม่ และส่วนใหญ่มีขีดจำกัดด้านบุคลากร เงินทุน ข้อมูล และความรู้ การปรับปรุงให้อบต.เข้มแข็ง ทำงานแบบยุทธศาสตร์เชิงรุกจึงเป็นภารกิจอันหนัก การเรียนรู้ควบคู่การทำงาน (learning by doing) และ การทำงานเป็นทีม เป็นแนวทางที่จะเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การทำงานของอบต.แม้ว่าจะมี จุดอ่อน คือ อบต.บางแห่งอยู่ในพื้นที่ที่มีสภาพเศรษฐกิจยากจน ทำให้การจัดเก็บรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย จนบางครั้งมีการเสนอแนะให้มีการยุบรวมอบต.บางแห่งที่ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ไปรวมกับเทศบาล การทำงานของอบต.หลายแห่งเป็นแบบผูกขาดไม่แข่งขันกัน บางครั้งมีการขัดแย้งในการทำงานระหว่างนักการเมืองท้องถิ่นกับข้าราชการประจำ การกำกับพนักงานถูกควบคุมจากส่วนกลางแทนที่จะเป็นจากอบต.เอง แต่ก็ยังมีข้อดีหรือจุดแข็ง คือ อบต. เป็นองค์กรขนาดเล็ก ที่มีการทำงานเป็นอิสระ ใกล้ชิดกับประชาชน และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว การวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้ดำเนินการตามเป้าหมายของโครงการ นั่นคือ การเรียนรู้ร่วมกันกับท้องถิ่น เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหาที่แท้จริง และปรับปรุงระบบการทำงานของ อบต. ให้ดีขึ้น โดยทีมงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือด้านวิชาการให้แก่ท้องถิ่น และในขณะเดียวกันคณะอาจารย์ที่เป็นทีมวิจัยก็ได้ความรู้จากประสบการณ์ตรงจากการสัมผัสกับสถานการณ์ที่เป็นจริง โดยหวังว่าความรู้ที่เกิดจากโครงการ อาจเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง “องค์ความรู้ระดับท้องถิ่นของไทย” และจะเป็นการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลในระดับ อบต. ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :