ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขจังหวัดตรัง , [Health Information System Development in Trang Province]
นักวิจัย : มณฑา คันฉ่อง , Montha Kanchong , ทรงวุฒิ รวมการุณ , จำเป็น ชาญชัย , อนันต์ ชูหอยทอง , ชัยพร จันทร์หอม , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
คำค้น : Public Health Information Systems , Management Information Systems -- Trang , ตรัง , ระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข , ระบบสารสนเทศ , เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/1787 , W26.5 ม14ร 2542
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : th
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขจังหวัดตรัง ในการวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง มีระบบข้อมูล ข่าวสารสาธารณสุขที่สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขได้ โดยการพัฒนาระบบทะเบียนรายงาน พัฒนาและปรับบทบาทของบุคลากร พัฒนาการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ และพัฒนาการบริหารระบบข้อมูลข่าสารสาธารณสุข กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังทุกระดับ รวม 410 คน โดยดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2538 ถึงเดือนเมษายน 2541 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือทะเบียนรายงานตามระบบเดิม บัญชีตรัง 1-6 รายงาน 120 ชนิด และที่จังหวัดได้จัดทำ/ปรับปรุงใหม่ ผลการวิจัย พบว่า 1. การพัฒนาระบบทะเบียน/รายงาน สามารถลดทะเบียนและรายงานลงได้ ร้อยละ 54.5 และร้อยละ 68 ปรับข้อมูลพื้นฐานให้เป็นปัจจุบันได้ทุกเดือน การนำไปใช้ประโยชน์ ผู้รับบริการได้รับบริการครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ลดการสูญเสียงบประมาณในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นเวชภัณฑ์และไม่ใช่เวชภัณฑ์ ลดเวลาในการจัดเก็บ การรวบรวม และการจัดส่ง รายงานมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้ 2. การพัฒนาและปรับบทบาทของบุคลากร พัฒนาด้านวิชาการและการวิจัยจนนำไปใช้ได้ 165 คน พัฒนาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับระบบและการใช้งาน 246 คน 3. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ พัฒนาโปรแกรมใช้เอง 3 โปรแกรม และนำโปรแกรมจากส่วนกลางมาใช้ 5 โปรแกรม ทำให้ลดขั้นตอนจากการจัดเก็บ การรวบรวม และการจัดส่ง จาก 15 วันเป็น 5 วัน จัดทำรายงานสารสนเทศเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด 4. พัฒนาการบริหารระบบข้อมูลข่าวสาร มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขทุกระดับ จัดทำคลังข้อมูลแจกจ่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลรวม สามารถปรับ ข้อมูลพื้นฐานให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน อาสาสมัครมีส่วนร่วมในการรายงานข้อมูลพื้นฐานที่เปลี่ยนแปลงทุกเดือน

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :