ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบโครงสร้างและกลไกในการพัฒนาและคุ้มครองภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท : มาตรการด้านการศึกษา , System, structure and mechanism for conservation, development and protection of Thai health wisdom : the education strategy
นักวิจัย : วิชิต เปานิล , Wichit Paonil , ปารณัฐ สุขสุทธิ์ , รัชนี จันทร์เกษ , Paranath Suksuth , Rutchanee Chantraket , มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ , Mahidol University. Faculty of Pharmacy , สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, สำนักนโยบายและยุทธ์ศาสตร์ , กระทรวงสาธารณสุข, กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก , Office of the Permanent Secretary for Public Health, Bureau of Policy and Strategy , Ministry of Public Health, Depatrment for Development of Thai Traditional and Alternative Medicine
คำค้น : Altenative Health , Medicine, Traditional -- Thailand , Medicine, Herbal , สุขภาพทางเลือก , การแพทย์แผนโบราณ , Thai health wisdom , education strategy , การแพทย์แผนไทย , การแพทย์ทางเลือก , กลไกทางการศึกษา
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : ABSTRACT[ENGISH]/abs/res/hs1229e.doc , DOWNLOAD FULLTEXT[THAI]/fullt/res/hs1229.zip , http://hdl.handle.net/11228/1980 , WB925 ว549ร 2548 , 48ค030
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : th
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ชื่อหน้าปก : รายงานการศึกษาเรื่อง ระบบ โครงสร้าง และกลไกในการพัฒนาและคุ้มครองภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท : มาตรการด้านการศึกษา

ชื่องานวิจัย ระบบโครงสร้างและกลไกในการอนุรักษ์ พัฒนาและคุ้มครองภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท: มาตรการด้านการเงินชื่อผู้วิจัย ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย, อัมพวรรณ ศรีวิไลแหล่งทุน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่พิมพ์ 2548บทคัดย่อ การอนุรักษ์ พัฒนาและคุ้มครองภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท เป็นวาระแห่งชาติที่ท้าทาย เพราะประเทศไทยได้ทอดทิ้งการสืบทอดภูมิปัญญาสุขภาพวิถีไทไประยะหนึ่ง ทำให้ประชาชนขาดความนิยม และสังคมขาดการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนขาดโอกาสที่จะแข่งขันกับระบบภูมิปัญญาสุขภาพของชาติอื่นๆ วาระแห่งชาติในการอนุรักษ์ พัฒนาและคุ้มครองภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ชัดเจนขึ้นเมื่อก่อตั้งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๔๕ การศึกษานี้ เพื่อศึกษาระบบ โครงสร้าง กลไกทางการเงินและเพื่อเสนอมาตรการด้านการเงินที่เป็นรูปธรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา คุ้มครองภูมิปัญญาไท และสุขภาพวิถีไท ทำการศึกษาโดยการทบทวนวรรณกรรมมาตรการด้านการเงินที่ประเทศอื่นๆ ใช้ในการอนุรักษ์ พัฒนา คุ้มครองภูมิปัญญาในประเทศของตน และกรณีศึกษาโรงพยาบาลในประเทศไทย ที่ให้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเมื่อใช้มาตรฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันประเมินการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พบว่า หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิผลของการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกมีไม่มากนักและหลักฐานเหล่านั้นยังไม่แสดงถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ องค์การอนามัยโลกจึงเสนอแนะให้ประเทศสมาชิก กำหนดนโยบายระดับชาติในการคุ้มครองและอนุรักษ์การแพทย์ทางเลือก และจัดทำแผนพัฒนาที่เป็นรูปธรรม สร้างฐานข้อมูลความรู้อย่างเป็นระบบทั้งด้านความปลอดภัย ประสิทธิศักย์และประสิทธิผล จัดทำแนวทางเวชปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน เพิ่มศักยภาพทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ตลอดจนมีระบบการออกระเบียบควบคุมที่รัดกุม ประสบการณ์ในประเทศจีน พบว่า การพัฒนาการแพทย์แผนจีนที่ผสมผสานกับระบบการแพทย์แผนปัจจุบันทำให้การพัฒนามีประสิทธิภาพมากกว่าการแยกกันพัฒนา กรณีศึกษาโรงพยาบาลรัฐ ๓ แห่งในประเทศไทย พบว่า การพัฒนาระบบบริการการแพทย์สมุนไพร นวดไทย และการแพทย์ทางเลือก ได้รับการริเริ่มจากกระทรวงสาธารณสุข แต่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เป็นบริการที่ผสมผสานกับการแพทย์แผนปัจจุบันเป็นความพยายามของแต่ละสถานพยาบาล การจัดสรรเงินค่ารักษาพยาบาลตามรายกิจกรรมเป็นแหล่งเงินสำคัญของการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก งบประมาณรักษาพยาบาลจากหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และงบประมาณจากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่ออนุรักษ์ พัฒนาและคุ้มครองภูมิปัญญาไทยังมีส่วนไม่มากนัก เนื่องจากขนาดของงบประมาณน้อยหากต้องใช้กลไกด้านการเงินเป็นกลวิธีในการอนุรักษ์ พัฒนาและคุ้มครองภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไทอย่างแท้จริง กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ต้องเป็นหน่วยงานประสานแผนยุทธศาสตร์สำคัญ ๓ ด้าน เริ่มจาก ๑. การจัดกลไกทางการเงินให้ผสมผสานระบบบริการการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เข้ากับระบบการแพทย์แผนปัจจุบัน โดยระยะแรกเน้นพัฒนาภายใต้กรอบสถานพยาบาลภาครัฐทั้งบริการแบบผู้ป่วยนอกและบริการแบบผู้ป่วยใน (กำหนดเป็นแผนพัฒนา ๕ ปี) เพื่อสร้างฐานข้อมูลเชิงประจักษ์พัฒนาเป็นแนวทางเวชปฏิบัติ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านคน ควรกำหนดกรอบบุคลากรการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถานพยาบาลภาครัฐเพื่อเป็นกลวิธีจัดสรรกำลังคนที่ได้รับการสนับสนุนต้นทุนค่าแรง รวมทั้งปรับกระบวนทัศน์บุคลากรการแพทย์แผนปัจจุบันให้สามารถผสมผสานบริการกับบุคลากรการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกได้มากขึ้น โดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ๓. ยุทธศาสตร์ด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยี ควรอุดหนุนเงินวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อเป็นวิถีไทที่เป็นอิสระในอนาคต

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :