ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาอุบัติการณ์และการตายจากอุบัติเหตุการจราจร ในจังหวัดตรัง ปี2536 , [Incidence Study of Death from Car Accidents in Trang Province, 1993]
นักวิจัย : วิภา ลุ้งบ้าน , Wipha Lungban , มณฑา คันฉ่อง , พัชนี ด่านวณิช , อนันต์ ชูหอยทอง
คำค้น : Accidents, Traffic , อุบัตเหตุทางถนน , อุบัติเหตุจราจร
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : hs0530 , http://hdl.handle.net/11228/1746 , WA275 ว236ก 2536
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : th
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาอุบัติการณ์และการตายจากอุบัติเหตุการจราจรในจังหวัดตรัง ปี2536 การศึกษาอัตราอุบัติการณ์และการตายจากอุบัติเหตุจราจรทางบกในจังหวัดตรัง เพื่อศึกษาลักษณะการเกิดอุบัติเหตุทางระบาดวิทยาเกี่ยวกับบุคคล เวลา สถานที่ และสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ วิธีการศึกษาโดยการสุ่มตัวอย่าง 383 คน จากประชากรผู้ป่วยที่ประสบอุบติเหตุการจราจรที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐ ในช่วงเวลา 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2536 โดยใช้แบบสอบถามบันทึกข้อมูลจากบัตรประจำตัวผู้ป่วย (รบ.1 ต.02) และแบบบันทึกคดีผู้ประสบอุบัติเหตุการจราจรในสถานีตำรวจระดับอำเภอทุกแห่งในจังหวัดตรัง ในช่วงเวลา 1 มกราคม -31 ธันวาคม 2536ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยและตายในการศึกษาครั้งนี้จำนวน 383 ราย ส่วนใหญ่เป็นชายร้อยละ 68 ส่วนใหญ่อายุต่ำกว่า 20 ปี ผู้ป่วยมีอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุเป็นการล้มรถมอเตอร์ไซด์มากที่สุด ส่วนการศึกษาคดีอุบัติเหตุทางบกของจังหวัดตรังในปี พ.ศ.2536 จากแบบรายงานคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกในสถานีตำรวจภูธรระดับอำเภอทั้งหมด 9 แห่ง จำนวน 141คดี ทั้งหมด 144 คดี พบว่าการเกิดคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกในจังหวัดตรังเกิดจากสาเหตุรถชนกันมากที่สุด

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :