ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นโยบายของประเทศไทยเรื่องสิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุกรรม , Thailand's policies on genetic modified organisms
นักวิจัย : สุรวิช วรรณไกรโรจน์ , Suwit Wanakairot
คำค้น : Health Public Policy and Health Impact Assessment , Genetic Engineering , นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ , การตัดแต่งพันธุ์กรรม , พันธุ์วิศวกรรม , Geneticcally Modified Organisms(GMOs) , สิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุกรรม
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : DOWNLOAD FULLTEXT[THAI]/fullt/res/hs1206.zip , http://hdl.handle.net/11228/1181 , QH442.6 ส848น [2548] , 47ค065
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : th
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ชื่อหน้าปก : รายงานการวิจัยนโยบายของประเทศไทยเรื่องสิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุกรรม

ชื่องานวิจัย นโยบายของประเทศไทยเรื่องสิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุกรรมชื่อผู้วิจัย สุรวิช วรรณไกรโรจน์แหล่งทุน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่พิมพ์ [2548]บทคัดย่อ สิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุกรรมมีศักยภาพในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ แต่การตอบรับสินค้ากลุ่มนี้ในตลาดโลกมีจำกัด การวิเคราะห์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาด้านความเสี่ยงต่อระบบนิเวศ ด้านองค์กรและกฎระเบียบ และด้านเศรษฐศาสตร์ พบว่าประเทศไทยควรใช้นโยบาย “การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยและเท่าทัน” ในเรื่องสิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุกรรม โดยต้องเร่งรัดให้มีการตราระบบกฎหมายด้านความปลอดภัยทางชีวภาพให้สมบูรณ์ภายในเวลา 3 ปี พร้อมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการกำกับดูแล และเผยแพร่ความรู้ความเสี่ยงจากการใช้และบริโภคตลอดจนความรับผิดชอบของผู้พัฒนาและผู้ผลิตสิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุกรรม เพื่อรองรับการนำเทคโนโลยีมาใช้เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้จะต้องจัดตั้งองค์กรด้านนโยบายและด้านการกำกับดูแลขึ้นเป็นการถาวรโดยให้มีองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ก่อนให้องค์กรด้านนโยบายซึ่งมีหน้าที่พิจารณากำหนดแนวทางในการศึกษา วิจัย และอนุญาตให้มีการปลูกเลี้ยงทดสอบหรือผลิตสิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุกรรมในระบบเปิดเริ่มทำหน้าที่ โดยระหว่างนี้ต้องมีการพัฒนาขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยทางชีวภาพเป็นหลัก และต้องมุ่งเน้นในงานวิจัยที่ตอบสนองทั้งความต้องการของสังคมไทย และความต้องการของตลาด และสามารถขอรับสิทธิบัตรได้ อนึ่งหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรเป็นผู้ทำหน้าที่กำกับดูแลงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากการใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุกรรม จะเป็นไปตามหลักการ polluter – pay เนื่องจากยังไม่มีหลักประกันว่าสิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุกรรมมีความเสี่ยงต่อระบบนิเวศไม่มากกว่าสิ่งมีชีวิตปกติ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Research Title Thailand's policies on genetic modified organismsResearcher Suwit WanakairotFunding Health Systems Research InstituteYear [2005]AbstractGenetically Modified Organisms have a great potential in national economic development. However, the global market acceptance is presently yet quite limited. Intellectual property, ecological risk, organization, rule and regulation as well as economic analyses indicated that Thailand should impose the so-call “Safe Use of Forefront Technology” policy on GMOs issue. Prior to the acceptance of the technology for the enhancement of the country competativeness, the enacting process to have a complete legal system on biosafety must be accelerated in order to have the system fully implemented within 3 years. Capacity building for government officials who will responsible in controlling GMOs must also be urgently executed. The knowledge on the risk from using and consuming GMOs as well as the responsibility of GMOs developers and producers should be disseminate nationwide. Policy organization and regulatory organization must be permanently established to oversee the GMOs issue. The component and the role of these organizations must be stated in an Act. The above action has to be fully in place before the policy organization starts working. The policy organization will consider and determine the national direction on research, study and utilization of GMOs, especially in an open system. For the time being, capacity building in science and technology must be emphasize on biosafety management. Other research works must aim to obtain a patent able result as well as to serve the demand of Thai society and her markets. A unit in the Ministry of Natural Resource and Environment should be assigned to implement the biosafety regulation. The expense arising from GMOs utilization shall be born to the producer, on polluter – pay principle. The above suggestion is based on the present evidence that cannot yet confirm that GMOs do not pose higher risk than ordinary organisms.

บรรณานุกรม :